Regulamin

 

 REGULAMIN BIEGÓW ULICZNYCH z cyklu           "….W BIEGU  2024"

Wspólny regulamin dla BIEGU GŁÓWNEGO na dystansie 10km oraz
 dla BIEGU TOWARZYSZĄCEGO na dystansie 5km.

 1. Cele:
  • popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy czynnego wypoczynku i aktywności ruchowej
  • promocja Miasta Gospodarzy jako miejsc przyjaznych sportowcom
  • promocja Mazowsza
 2. Organizator:
  Żyrardowskie Towarzystwo Cyklistów ŻTC
  96-300 Żyrardów, ul. Cieszyńska 5

  www.ztc.pl

   
 3. Terminy i miejsce
  • Żyrardów 15 września - niedziela - Baza Kąpielisko ZALEW ŻYRARDOWSKI ul. Świerkowa
    
 4. Uczestnicy:
  W Biegu mogą brać udział zawodnicy , którzy ukończyli 18 rok życia / rocznik 2006/ , niezależnie od miejsca zamieszkania.

  Kategorie dla BIEGU GŁÓWNEGO i dla BIEGU TOWARZYSZĄCEGO są takie same:

             KOBIECE 
Kategoria K 20 : 18 - 29 lat (roczniki 2006-1995)
Kategoria K 30 : 30 - 39 lat (roczniki 1994-1985)
Kategoria K 40 : 40 – 49 lat (roczniki 1984-1975)
Kategoria K 50+ : 50 lat i starsze (roczniki 1974 i
                                                      wcześniejsze)


  MĘSKIE  
Kategoria M 20 : 18 - 29 lat (roczniki 2006-1995)
Kategoria M 30 : 30 - 39 lat (roczniki 1994-1985)
Kategoria M 40 : 40 – 49 lat (roczniki 1984-1975)
Kategoria M 50 : 50 – 59 lat (roczniki 1974-1965)
Kategoria M 60 : 60 – 69 lat (roczniki 1964-1955)
Kategoria M 70+ : 70 lat i starsi (roczniki 1954 i
                                                   wcześniejsze)

 

 1. Warunki uczestnictwa:
  • czytelny podpis na Karcie Zgłoszeniowej przed startem "ŻYRARDÓW  W BIEGU”, w którym zawodnik będzie brał udział, pod następującą klauzulą:
  • "Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Ze względów marketingowych dopuszczona jest wysyłka materiałów reklamowych na adresy mailowe uczestników zarówno przez organizatora jak i oficjalnych sponsorów cyklu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w ww. zawodach. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Żyrardowskie Towarzystwo Cyklistów z siedzibą w Żyrardowie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883). Niniejsza deklaracja obowiązuje na wszystkich edycjach cyklu."
   Ten sam efekt uzyskujemy rejestrując się przez internet – zatwierdzając powyższą klauzulę w toku rejestracji na stronie www.ztc.pl .
 2. Warunkiem udziału w imprezie jest: prawidłowa rejestracja (internetowa lub osobista) z potwierdzeniem warunków uczestnictwa oraz wniesienie opłaty startowej
 3. Strona sportowa:
  • nad poprawnością strony sportowej czuwa Sędzia Główny,
  • w czasie biegu zawodnik nie może korzystać z pomocy innych osób pod karą dyskwalifikacji. Skracanie trasy także doprowadzi do dyskwalifikacji zawodnika.
  • W biegu na dystansie 10 kilometrów mogą startować wózkarze. Do startu dopuszczeni będą jedynie zawodnicy korzystający z aktywnych wózków inwalidzkich (tzw. active wheelchair) - patrz zdjęcie poniżej,   https://www.ztc.pl/upload/images/wozkarz(2).jpg    
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
 4. Strona medyczna:
  • wszystkich uczestników imprezy obowiązuje posiadanie aktualnych badań lekarskich.
  • osoby dorosłe mogą wystartować na własną odpowiedzialność wypełniając stosowny formularz w obecności sędziego po okazaniu dokumentu tożsamości Za osoby nieletnie podpis składa rodzic lub prawny opiekun w obecności sędziego po okazaniu dokumentów tożsamości obojga.
  • organizator zapewnia opiekę medyczną od rozpoczęcia do zakończenia zawodów.
  • w przypadkach uzasadnionych Lekarz Zawodów ma prawo nie dopuścić zawodnika do udziału w imprezie .
    
 5. Strona finansowa - opłata startowa       
  • 60 zł - dla wszystkich uczestników, startujących w Żyrardowie, którzy zarejestrują się do dnia 27 sierpnia 2024 i do tego terminu wpłacą wpisowe za start w Żyrardowie, w tej opłacie jest numer startowy z chipami i wręczany na mecie medal za ukończenie biegu oraz plecak sportowy..
  • 70 zł - dla wszystkich uczestników, startujących w Żyrardowie, którzy zarejestrują się do dnia 10 września 2024 i do tego terminu wpłacą wpisowe za start w Żyrardowie, w tej opłacie jest numer startowy z chipami i wręczany na mecie medal za ukończenie biegu oraz plecak sportowy.
  • 90zł - dla wszystkich pozostałych (można się rejestrować nawet w dniu zawodów);
  • Opłata przelewem
   za BIEG GŁÓWNY-10km lub za BIEG TOWARZYSZĄCY-5km  
   na konto
   39 1160 2202 0000 0003 8888 4548
   Przelew należy opisać - "DYNSTANS, ETAP-MIEJSCOWOŚĆ , NAZWISKO, IMIĘ, ROCZNIK,"
   przykład - "10KM - Żyrardów , Kowalski, Jan, 1952 ,"
  • Organizator nie zwraca wniesionej opłaty startowej.
    
 6. Zgłoszenia:
  Rejestracji dokonujemy na stronie www.ztc.pl w zakładce BIEGI ULICZNE >LISTA STARTOWA / ZAPISY<
 7. Informacje o biegu:
  Telefoniczne - 607626723
  Mailowe:
  ztc@onet.eu         lub na KONTAKT na stronie organizatora ŻTC

   
 8. Nagrody:
  Bieg Główny i Bieg Towarzyszący - trzech pierwszych zawodników i zawodniczek OPEN oraz w kategoriach wiekowych zwycięzcy.
  Bieg Główny i Towarzyszący - każdy uczestnik po ukończeniu biegu otrzyma pamiątkowy medal
 9. Pakiety startowe
  Bieg Główny i Towarzyszący - w przygotowaniu - aktualna informacja w zakładce dotyczącej biegu.
 10. Trasa
  - Bieg na obu dystansach (5 i 10 km) w całości rozgrywany jest na trasie asfaltowej . Szczegółowe mapki tras w zakładkach dotyczących kolejnych biegów.
 11. Postanowienia końcowe:
  • Bieg odbędzie się bez względu na pogodę,
  • biegiem kieruje Sędzia Główny, który decyduje w sprawach organizacyjnych oraz w sprawach spornych,
  • dostarczone przez organizatora numery startowe należy umieścić z przodu na odzieży wierzchniej w sposób umożliwiający odczytanie numeru startowego przez cały czas trwania biegu, nieczytelny numer startowy lub umieszczony w innym miejscu może być podstawą do dyskwalifikacji,
  • organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu,
  • o sprawach nie objętych regulaminem decyduje Organizator.
 12. Program w dniu zawodów:
  • Programy w dniu imprezy publikujemy w odpowiednich zakładkach dotyczących poszczególnych biegów.


.ŻYCZYMY MIEGO BIEGANIA
POLITYKA PRYWATNOŚCI