Regulamin

 

REGULAMIN BIEGÓW ULICZNYCH z cyklu "….W BIEGU"

Wspólny regulamin dla BIEGU GŁÓWNEGO na dystansie 10km oraz dla BIEGU TOWARZYSZĄCEGO na dystansie 5km.

 1. Cele:
  • popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy czynnego wypoczynku i aktywności ruchowej
  • promocja Miasta Żyrardów jako miejsc przyjaznych sportowcom
 2. Organizator:
  Żyrardowskie Towarzystwo Cyklistów ŻTC
  96-300 Żyrardów, ul. Cieszyńska 5
  www.ztc.pl
 3. Terminy i miejsce
  • Radziejowice 23 kwietnia - sobota - Baza teren Gminnego Centrum Kultury
   POWOZOWNIA ul. Sienkiewicza
  • Żychlin 12 czerwca  - niedziela - Baza STADION MIEJSKI w Żychlinie ul. Waryńskiego
  • Żyrardów 28 sierpnia - niedziela - Baza Kąpielisko ZALEW ŻYRARDOWSKI ul. Świerkowa
 4. Uczestnicy:
  W Biegu mogą brać udział zawodnicy , którzy ukończyli 18 rok życia / rocznik 2003/ , niezależnie od miejsca zamieszkania.
  W Radziejowicach dopuszczamy osoby niepełnoletnie (po otrzymaniu pisemnej zgody opiekunów prawnych) do biegów rodzinnych i dla dzieci i mlodzieży. Warunki w oddzielnym regulaminie publikowanym w zakladce BIEGIULICZNE - RADZIEJOWICE w Biegu.
 5. Kategorie dla BIEGU GŁÓWNEGO i dla BIEGU TOWARZYSZĄCEGO są takie same:

               KOBIECE 
               Kategoria K 20 : 18 - 29 lat (roczniki 2004-1993)
               
  Kategoria K 30 : 30 - 39 lat (roczniki 1992-1983)
               
  Kategoria K 40 : 40 – 49 lat (roczniki 1982-1973)
               
  Kategoria K 50+ : 50 lat i starsze (roczniki 1972 i wcześniejsze)


  MĘSKIE  
  Kategoria M 20 : 18 - 29 lat (roczniki 2004-1993)
  Kategoria M 30 : 30 - 39 lat (roczniki 1992-1983)
  Kategoria M 40 : 40 – 49 lat (roczniki 1982-1973)
  Kategoria M 50 : 50 – 59 lat (roczniki 1972-1963)
  Kategoria M 60 : 60 – 69 lat (roczniki 1962-1953)
  Kategoria M 70+ : 70 lati starsi (roczniki 1952 i wcześniejsze)

 6. W Radziejowicach planowane są biegi dziecięce:
  - KRASNALE 4-6 lat (roczniki 2016-2018) - 600 m
  - MALUCHY 7-8 lat (roczniki 2014-2015) -  800 m
  - ŚREDNIAKI 9-11 lat (roczniki 2011-2013) - 1000 m
  - MŁODZIEŻ 12-15 lat (roczniki 2007-2010) - 1600 m
  Zapisy do biegów dziecięcych prowadzone będą wyłącznie w biurze zawodów. Start w biegach dziecięcych jest bezpłatny. W każdej kategorii prowadzona będzie klasyfikacja medalowa z podziałem na chłopcy i dziewczyny. Biegi dziecięce odbywać się będą bez pomiaru czasu.
 7. Warunki uczestnictwa:

  • czytelny podpis na Karcie Zgłoszeniowej przed pierwszym startem w ŻTC BIKE RACE 2022 „… W BIEGU”, w którym zawodnik będzie brał udział, pod następującą klauzulą:
  • "Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Ze względów marketingowych dopuszczona jest wysyłka materiałów reklamowych na adresy mailowe uczestników zarówno przez organizatora jak i oficjalnych sponsorów cyklu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w ww. zawodach. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Żyrardowskie Towarzystwo Cyklistów z siedzibą w Żyrardowie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883). Niniejsza deklaracja obowiązuje na wszystkich edycjach cyklu."
   Ten sam efekt uzyskujemy rejestrując się przez internet – zatwierdzając powyższą klauzulę w toku rejestracji na stronie www.ztc.pl .
 8. Warunkiem udziału w imprezie jest: prawidłowa rejestracja (internetowa lub osobista) z potwierdzeniem warunków uczestnictwa oraz wniesienie opłaty startowej
 9. Strona sportowa:
  • nad poprawnością strony sportowej czuwa Sędzia Główny,
  • w czasie biegu zawodnik nie może korzystać z pomocy innych osób pod karą dyskwalifikacji. Skracanie trasy także doprowadzi do dyskwalifikacji zawodnika.
  • W biegu na dystansie 10 kilometrów mogą startować wózkarze. Do startu dopuszczeni będą jedynie zawodnicy korzystający z aktywnych wózków inwalidzkich (tzw. active wheelchair) - patrz zdjęcie poniżej,
                             NIE DOTYCZY "RADZIEJOWIC W BIEGU"
 10. Strona medyczna:
  • wszystkich uczestników imprezy obowiązuje posiadanie aktualnych badań lekarskich.
  • osoby dorosłe mogą wystartować na własną odpowiedzialność wypełniając stosowny formularz w obecności sędziego po okazaniu dokumentu tożsamości Za osoby nieletnie podpis składa rodzic lub prawny opiekun w obecności sędziego po okazaniu dokumentów tożsamości obojga.
  • organizator zapewnia opiekę medyczną od rozpoczęcia do zakończenia zawodów.
  • w przypadkach uzasadnionych Lekarz Zawodów ma prawo nie dopuścić zawodnika do udziału w imprezie .
 11. Strona finansowa - opłata startowa       
  • 60 zł - dla wszystkich uczestników, startujących w Radziejowicach, którzy zarejestrują się do dnia 27 marca 2022 i do tego terminu wpłacą wpisowe za start w Radziejowicach, w tej opłacie jest numer startowy z chipami i wręczany na mecie medal za ukończenie biegu.
  • 70 zł - dla wszystkich uczestników, startujących w Radziejowicach, którzy zarejestrują się do dnia 17 kwietnia 2022 i do tego terminu wpłacą wpisowe za start w Radziejowicach, w tej opłacie jest numer startowy z chipami i wręczany na mecie medal za ukończenie biegu.
  • 90zł - dla wszystkich pozostałych (można się rejestrować nawet w dniu zawodów);

  • 60 zł - dla wszystkich uczestników, startujących w Żychlinie, którzy zarejestrują się do dnia 15 maja 2022 i do tego terminu wpłacą wpisowe za start w Żychie, w tej opłacie jest numer startowy z chipami i wręczany na mecie medal za ukończenie biegu.
  • 70 zł - dla wszystkich uczestników, startujących w Żychlinie, którzy zarejestrują się do dnia 5 czerwca 2022 i do tego terminu wpłacą wpisowe za start w Żychie, w tej opłacie jest numer startowy z chipami i wręczany na mecie medal za ukończenie biegu.
  • 90zł - dla wszystkich pozostałych (można się rejestrować nawet w dniu zawodów);

  • 60 zł - dla wszystkich uczestników, startujących w Żyrardowie, którzy zarejestrują się do dnia 31 lipca 2022 i do tego terminu wpłacą wpisowe za start w Żyrardowie, w tej opłacie jest numer startowy z chipami i wręczany na mecie medal za ukończenie biegu.
  • 70 zł - dla wszystkich uczestników, startujących w Żyrardowie, którzy zarejestrują się do dnia 21 sierpnia 2022 i do tego terminu wpłacą wpisowe za start w Żyrardowie, w tej opłacie jest numer startowy z chipami i wręczany na mecie medal za ukończenie biegu
  • 90zł - dla wszystkich pozostałych (można się rejestrować nawet w dniu zawodów);

  • Opłata przelewem za BIEG GŁÓWNY-10km na konto 68 1160 2202 0000 0002 8716 9050
   Przelew należy opisać - "ETAP-MIEJSCOWOŚĆ , NAZWISKO, IMIĘ, ROCZNIK"
   przykład - "10KM - Żychlin , Kowalski, Jan, 1952 ,"

                   Opłata przelewem za BIEG TOWARZYSZĄCY-5km na konto  39 1160 2202 0000 0003 8888 4548
                   Przelew należy opisać - "ETAP-MIEJSCOWOŚĆ , NAZWISKO, IMIĘ, ROCZNIK"
                   przykład - "5KM - Żychlin , Nowak, Paweł, 1999"

  • Organizator nie zwraca wniesionej opłaty startowej.
 12. Zgłoszenia:
  Rejestracji dokonujemy na stronie www.ztc.pl w zakładce BIEGI ULICZNE >LISTA STARTOWA / ZAPISY<

 13. Informacje o biegu:
  Telefoniczne - 607626723
  Mailowe: ztc@onet.eu
  lub na KONTAKT na stronie organizatora ŻTC

 14. Nagrody:

  Bieg Główny i Bieg Towarzyszący - trzech pierwszych zawodników i zawodniczek OPEN oraz w kategoriach wiekowych zwycięzcy.
  Bieg Główny i Towarzyszący - każdy uczestnik po ukończeniu biegu otrzyma pamiątkowy medal

 15. Pakiety startowe
  Bieg Główny i Towarzyszący - okolicznościowy zestaw energetyczny oraz numer startowy.

 16. Trasa
  - Bieg na obu dystansach (5 i 10 km) w całości rozgrywany jest na trasie asfaltowej (w Radziejowicach częściowo po  utwardzonej trasie gruntowej). Szczegółowe mapki tras w zakladkach dotyczacych kolejnych biegów.

 17. Postanowienia końcowe:

  • Bieg odbędzie się bez względu na pogodę,
  • biegiem kieruje Sędzia Główny, który decyduje w sprawach organizacyjnych oraz w sprawach spornych,
  • dostarczone przez organizatora numery startowe należy umieścić z przodu na odzieży wierzchniej w sposób umożliwiający odczytanie numeru startowego przez cały czas trwania biegu, nieczytelny numer startowy lub umieszczony w innym miejscu może być podstawą do dyskwalifikacji,
  • organizator zabezpiecza szatnie do przebrania się w strój sportowy ale nie odpowiada za rzeczy zagubione lub pozostawione przez zawodników,
  • organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu,
  • o sprawach nie objętych regulaminem decyduje Organizator.
 18. Program w dniu zawodów:

  • Programy w dniu imprezy publikujemy w odpowiednich zakładkach dotyczących poszczególnych biegów.
 19. Warunki epidemiologiczne

  W związku z warunkami organizator prosi wszystkich o bezwzględne przestrzeganie zasad   bezpieczeństwa epidemiologicznego. 
  Jednocześnie informujemy, że podczas imprezy nie będzie bufetu ani żadnej formy biesiady, a aktualnie obowiązujące  KOMUNIKATY EPIDEMIOLOGICZNE i ewentualne limity będą podawane w zakładkach kolejnych etapów


  .ŻYCZYMY MIEGO BIEGANIA
  POLITYKA PRYWATNOŚCI