Statut ŻTC

 

TEKST JEDNOLITY

STATUT

ŻYRARDOWSKIEGO TOWARZYSTWA CYKLISTÓW

(tekst jednolity po zmianach dokonanych na WZ ŻTC z dnia 17 października 2009r. I WZ ŻTC z dnia 19 grudnia 2011r )

Rozdział 1

Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny.

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Żyrardowskie Towarzystwo Cyklistów zwane dalej "ŻTC".

§ 2

 1. ŻTC jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną oraz działa zgodnie z niniejszym statutem oraz przepisami prawa o stowarzyszeniach ustawą o kulturze fizycznej.
 2. ŻTC jest jednostką organizacyjną kultury fizycznej i sportu.

§ 3

Terenem działania ŻTC jest obszar całego kraju, a siedzibą Żyrardów.

§ 4

 1. ŻTC może być członkiem organizacji sportowych i stowarzyszeń społecznych prowadzących działalność zbieżną z celami statutowymi Towarzystwa, w tym również członkiem lub założycielem jednostek gospodarczych, bądź fundacji powoływanych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 2. ŻTC może prowadzić działalność gospodarczą mającą na celu uzyskiwanie dochodów na finansowanie celów statutowych ŻTC.

§ 5

ŻTC opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków, osób fizycznych , organizacji i instytucji oraz spółdzielni, a także spółek prawa handlowego , które zgłoszą akces przystąpienia na członków wspierających.

§ 6

ŻTC używa godła, odznak i pieczęci organizacyjnych przy zachowaniu obowiązujących w tym zakresie przepisów.

 

Rozdział 2

Cel i zadania ŻTC

§ 7

Celem ŻTC jest:

 1. Organizowanie i rozwijanie kultury fizycznej i sportu, a w szczególności różnorodnych form związanych z rowerem: kolarstwem turystyką i rekreacją rowerową itp.
 2. Dążenie do objęcia swoją działalnością jak największej ilości osób zainteresowanych tą formą sportu i rekreacji.
 3. Stałe podnoszenie poziomu sportowego przez szkolenie i udział w imprezach sportowych i turystycznych, organizowanie imprez własnych i na zlecenie.
 4. Propagowanie ŻTC i miasta Żyrardowa.

§ 8

Zadaniem ŻTC jest:

 1. Organizowanie i prowadzenie sekcji sportowych.
 2. Organizowanie imprez w zakresie kultury fizycznej i sportowej oraz zajęć o charakterze kulturalnym.
 3. Gromadzenie środków materialnych i gospodarowanie nimi zgodnie z potrzebami.
 4. Współdziałanie z innymi organizacjami sportowymi i podmiotami gospodarczymi zainteresowanymi działalnością ŻTC.
 5. Prowadzenie działalności informacyjnej o zamierzeniach i osiągnięciach ŻTC.

§ 9

Odpłatna i nieodpłatna forma działalności

 1. W realizacji celów i zadań statutowych wymienionych w § 7 i 8 ŻTC może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.
 2. Zarząd określa w drodze uchwały szczegółowy przedmiot odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
 3. ŻTC może prowadzić działalność gospodarczą, której celem jest wspomaganie zadań statutowych. Działalność ta musi być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa.

Członkowie ŻTC, ich prawa i obowiązki.

§ 10

Członkowie ŻTC dzielą się na:

 1. Członków fizycznych.
 2. Członków honorowych.
 3. Członków wspierających.

§ 11

 1. Członkiem fizycznym ŻTC może być:
  • Osoba pełnoletnia.
  • Osoba niepełnoletnia, która posiada pisemne zezwolenie rodziców (opiekunów prawnych).
 2. Członków fizycznych przyjmuje Zarząd ŻTC na podstawie pisemnej deklaracji i po otrzymaniu pisemnego poparcia dla nowoprzyjmowanej osoby od co najmniej dwóch członków fizycznych ŻTC.

§ 12

Członkiem honorowym jest osoba, której tytuł nadany został przez Walne Zgromadzenie Członków ŻTC.

§ 13

Członkiem wspierającym może być osoba lub organizacja, która zgłosiła chęć współpracy i pomocy, i podpisała deklarację.

§ 14

Członkowie ŻTC mają prawo:

 1. Biernego i czynnego wyboru władz klubu oraz głosu stanowiącego pod warunkiem ukończenia 18 roku życia.
 2. Brania czynnego udziału w działalności statutowej ŻTC.
 3. Korzystania z obiektów i urządzeń sportowych oraz sprzętu będącego własnością ŻTC na zasadach określonych regulaminami uchwalonymi przez Zarząd.
 4. Oceniania działalności ŻTC i jego władz.
 5. Zgłaszania wniosków i postulatów w sprawie działalności ŻTC.
 6. Noszenia odznaki ŻTC i reprezentowania jego barw.
 7. Korzystania z innych uprawnień wynikających ze statutu i uchwał Zarządu.

§ 15

Członkowie ŻTC zobowiązani są do:

 1. Przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz ŻTC.
 2. Brania czynnego udziału w działalności ŻTC i przyczyniania się do realizacji jego celów statutowych.
 3. Dbania o dobro i rozwój ŻTC, ochraniania jego własności jako wspólnego dobra wszystkich członków oraz zwalczania przejawów marnotrawstwa.
 4. Regularnego płacenia składek członkowskich.
 5. Propagowania kultury fizycznej i sportu.

§ 16

Członkowie wspierający mają prawo do:

 1. Brania udziału za pośrednictwem upoważnionego przedstawiciela w Walnym Zgromadzeniu ŻTC z czynnym i biernym prawem wyborczym.
 2. Udziału w imprezach sportowych organizowanych przez ŻTC na zasadach określonych regulaminami uchwalonymi przez Zarząd ŻTC.
 3. Korzystania z obiektów i urządzeń sportowych oraz sprzętu będącego własnością ŻTC na zasadach określonych regulaminami uchwalonymi przez Zarząd.
 4. Sprawowania opieki nad poszczególnymi sekcjami ŻTC.

§ 17

Członkowie wspierający są obowiązani do:

 1. Przestrzegania postanowień statutu i regulaminów ŻTC oraz uchwał władz.
 2. Przyczyniania się do realizacji celów statutowych ŻTC.
 3. Opłacania zadeklarowanych składek z tytułu członkostwa.

§ 18

 1. Członkostwo w ŻTC osoby fizycznej ustaje na skutek skreślenia, wystąpienia lub wykluczenia.
  • skreślenie następuje na skutek:
   • nie płacenia składek członkowskich przez okres 1 roku po uprzednim upomnieniu,
   • śmierci członka.
  • wystąpienie jest dobrowolne po uprzednim uregulowaniu zobowiązań finansowych.
  • wykluczenie następuje na skutek rażącego nieprzestrzegania statutu regulaminów ŻTC lub jego władz.
 2. Członkostwo wspierające w ŻTC ustaje na skutek skreślenia, wystąpienia lub wykluczenia.
  • skreślenie następuje na skutek:
   • nie płacenia składek członkowskich przez okres 1 roku po uprzednim upomnieniu,
   • utraty osobowości prawnej.
  • wystąpienie jest dobrowolne po uprzednim uregulowaniu zobowiązań finansowych.
  • wykluczenie następuje na skutek rażącego nieprzestrzegania statutu , regulaminów ŻTC lub jego władz.
 3. Uchwałę o skreśleniu lub wykluczeniu podejmuje Zarząd ŻTC. Od uchwały służy odwołanie do Sądu Koleżeńskiego w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Uchwała Sądu Koleżeńskiego powinna być podjęta w ciągu 3 miesięcy od daty wniesienia odwołania i jest ostateczna.

§ 19

 1. Osobom fizycznym i wspierającym wybitnie zasłużonym w rozwoju działalności ŻTC może być nadana godność członka honorowego.
 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie ŻTC na wniosek Zarządu.
 3. Członkowie honorowi mają takie same prawa i obowiązki jak pozostali członkowie, z wyjątkiem obowiązku płacenia składek członkowskich.

§ 20

W przypadku naruszenia postanowień statutu i regulaminów ŻTC lub uchwał jego władz, na członka mogą być nakładane kary określone w regulaminie uchwalonym· przez Zarząd ŻTC.

§ 21

 1. Członkowie ŻTC za aktywny udział w realizacji statutowych zadań mogą otrzymać wyróżnienia i nagrody.
 2. Rodzaje wyróżnień nagród ustala Zarząd z zachowaniem obowiązujących przepisów.

 

Rozdział 3

Władze i ŻTC.

§ 22

 1. Władzami ŻTC są:
  • Walne Zgromadzenie Członków, zwane dalej Walnym Zgromadzeniem.
  • Zarząd.
  • Komisja Rewizyjna.
  • Sąd Koleżeński.
 2. Kadencja władz trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od każdorazowej uchwały Walnego Zgromadzenia.
 3. Jeżeli postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej 1/3 liczby osób uprawnionych do głosowania.
 4. W razie ustąpienia lub śmierci członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego w czasie trwania kadencji, każda z tych władz dokooptowuje na jego miejsce nowego członka z tym, że liczba dokooptowanych członków nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

Walne Zgromadzenie.

§ 23

Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą ŻTC i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 24

W Walnym Zgromadzeniu biorą udział:

 1. Z głosem decydującym - członkowie fizyczni, wspierający i honorowi.
 2. Z głosem doradczym - przedstawiciele władz, sponsorzy ŻTC oraz zaproszeni goście.

§ 25

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd ŻTC nie rzadziej niż raz na dwa lata. Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze zwołuje Zarząd ŻTC raz na 4 lata.
 2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd obowiązany jest zawiadomić na piśmie wszystkich członków co najmniej na dwa tygodnie przed terminem.
 3. Walne Zgromadzenie jest prawomocne przy udziale co najmniej 50% ogółu członków-delegatów w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na ilość obecnych.

§ 26

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z ważnych powodów może być zwołane na wniosek władz nadrzędnych i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest:
  • Z inicjatywy Zarządu.
  • Na wniosek Komisji Rewizyjnej.
  • Na wniosek co najmniej 1/2 liczby członków.

§ 27

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. Uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
 3. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
 4. Ocena działalności ŻTC pracy jego władz, oraz udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 5. Uchwalanie kierunków i programów rozwoju oraz działalności ŻTC.
 6. Uchwalanie statutu ŻTC i jego zmian.
 7. Nadawanie godności członka honorowego.
 8. Podejmowanie uchwał w sprawach nabywania, zbywania i obciążania majątku nieruchomego ŻTC.
 9. Rozpatrywanie innych spraw nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Towarzystwa.
 10. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu ŻTC.

Zarząd ŻTC.

§ 28

 1. Zarząd składa się z 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
 2. Posiedzenia Zarządu obywają się w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż dwa razy w kwartale.
 3. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 50% członków Zarządu, w tym Prezesa lub jego Wiceprezesów.
 4. Szczegółowy zakres i tryb działalności Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

§ 29

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

 1. Uchwalanie rocznych kierunków rozwoju i działalności w ramach programu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie.
 2. Realizowanie postanowień statutu, uchwał i wytycznych Walnego Zgromadzenia.
 3. Uchwalanie planów działania Zarządu, planów finansowych i inwestycyjnych.
 4. Powoływanie biura ŻTC.
 5. Uchwalanie regulaminu Zarządu.
 6. Powoływanie stałych lub czasowych komisji.
 7. Zatwierdzanie sprawozdania ze swej działalności i rocznego bilansu.
 8. Zatwierdzanie ramowej struktury organizacyjnej i ilości etatów ŻTC.
 9. Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swej działalności.
 10. Podejmowanie uchwał w sprawach przystąpienia ŻTC do innych organizacji wystąpienia z nich.
 11. Reprezentowanie ŻTC na zewnątrz.
 12. Zarządzanie majątkiem i finansami ŻTC.
 13. Powoływanie, rozwiązywanie i ocena sekcji sportowych.
 14. Sprawowanie nadzoru nad działalnością gospodarczą ŻTC zgodnie z regulaminem.
 15. Ustalanie wysokości składek członkowskich.

Komisja Rewizyjna.

§ 30

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
 2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu przewodniczącego i sekretarza.

§ 31

 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
  • Kontrolowanie całokształtu działalności Towarzystwa, szczególnie gospodarki finansowej oraz majątkowej.
  • Kontrola sprawozdania rocznego i bilansu ŻTC oraz wnioskowanie o ich przyjęcie.
  • Kontrola budżetu ŻTC.
  • Kontrola opłacania składek członkowskich.
  • Wydawanie zaleceń oraz żądanie wyjaśnień w razie stwierdzenia nieprawidłowości.
  • Składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu i zgłaszanie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 2. Szczegółowy zakres, tryb i zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin.
 3. Przewodniczący lub upoważniony przez niego członek Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

Sąd Koleżeński.

§ 32

 1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
 2. Sąd Koleżeński wybiera ze swego składu przewodniczącego i sekretarza.

§ 33

 1. Sąd Koleżeński powołany jest do rozpatrywania sporów wynikłych pomiędzy członkami w obrębie ŻTC.
 2. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje członkom prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od daty doręczenia orzeczenia.
 3. Szczegółowy zakres, tryb i zasady działania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin zatwierdzony przez Zarząd.

 

Rozdział 4

Fundusze i gospodarka finansowa.

§ 34

Na fundusze składają się:

 1. Wpływy ze składek członkowskich.
 2. Dotacje i darowizny.
 3. Inne wpływy z działalności statutowej.
 4. Wpływy z dochodów działalności wymienionej w § 4 i § 9 według ustalonych zasad.

§ 35

Wszelkie postanowienia zmierzające do uszczuplenia majątku wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 36

Dla ważności składanych oświadczeń oraz podejmowanych zobowiązań majątkowych i udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch osób spośród pięciu członków Zarządu w tym obowiązkowo podpis Prezesa lub Wiceprezesa.

 

Rozdział 5

Zmiana statutu, rozwiązanie się ŻTC.

§ 37

 1. Zmiana statutu oraz rozwiązanie się ŻTC może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków.
 2. Zmiana Statutu wymaga zatwierdzenia przez władzę rejestracyjną.

§ 38

Uchwała o rozwiązaniu się ŻTC określa tryb likwidacji.

Niniejszy statut przyjęty został przez Walne Zgromadzenie dnia 12-04-1996r z wprowadzonymi zmianami przez Walne Zgromadzenie dnia 17-10-2009r i 19-12-2011