Regulamin

 

BĄDŹ DUMNYM CZŁONKIEM DOBREJ ORGANIZACJI I DOBRZE JĄ REPREZENTUJ

 

§ 1

ZASADY POSTĘPOWANIA CZŁONKA ŻTC

 1. Członek ŻTC występuje na oficjalnych zawodach i imprezach w aktualnym stroju kolarskim ŻTC (w innych oficjalnych sytuacjach w koszulce klubowej lub innym oficjalnym stroju –ubraniu ŻTC).
 2. Każdorazowo na podium Członek ŻTC występuje w pełnym stroju kolarskim ŻTC – Członek ŻTC jeśli zajął jedno z trzech miejsc na zawodach winien wystąpić na podium podczas ceremonii dekoracji zwycięzców.
 3. W wyjątkowych wypadkach dopuszczone jest występowanie w niepełnym stroju ale po uprzedniej każdorazowej zgodzie Zarządu ŻTC.
 4. We wszystkich dokumentach w tym w klasyfikacjach, zapisach itp. Członek ŻTC podaje przynależność klubową w pełnym brzmieniu czyli Żyrardowskie Towarzystwo Cyklistów.
 5. Członek ŻTC nie może być członkiem żadnej innej organizacji kolarskiej – w tym klubów i grup oficjalnych oraz nieoficjalnych, stowarzyszeń i innych – a co za tym idzie nie może podawać przy rejestracji innej przynależności klubowej niż przynależność do ŻTC , Członek ZTC nie może występować jako osoba niezrzeszona – dopuszczamy odstępstwo od tej zasady jedynie na podstawie pisemnej uchwały Zarządu ŻTC.
 6. Członek ŻTC winien rozpropagowywać informacje o organizacji i terminach imprez organizowanych przez ŻTC, w szczególności kierować do odpowiedniej osoby lub właściwej informacji na stronie Towarzystwa – ten zapis dotyczy wszystkich działań ŻTC.
 7. Członek ŻTC winien pomagać innym uczestnikom organizowanych przez ŻTC zawodów, w tym udzielać informacji, wpierać służby organizatora, udzielać pomocy w sytuacjach tego wymagających itp.

§ 2

ZASADY POWIADAMIANIA CZŁONKA ŻTC PRZEZ ZARZĄD
o spotkaniach, oficjalnych i nieoficjalnych zgromadzeniach, imprezach i innych ważnych ustaleniach

 1. Członek ŻTC jest zobowiązany do przekazania Zarządowi ŻTC aktualnego adresu mailowego , na który Zarząd ŻTC może przesyłać wszystkie informacje dotyczące działalności ŻTC, a w szczególności zawiadomienia o spotkaniach, zgromadzeniach, imprezach i innych ważnych ustaleniach dotyczących działalności ŻTC.
 2. Wysłanie przez Zarząd maila na wskazany przez Członka ŻTC adres jest równoznaczne z oficjalnym powiadomieniem Członka ŻTC przez Zarząd ŻTC.
 3. W wypadku zmiany tego adresu , Członek ŻTC każdorazowo jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Zarządu ŻTC o takiej zmianie i podania nowego adresu. W wypadku braku powiadomienia o zmianie adresu przekazanie informacji na nieaktualny adres przez Zarząd ŻTC uznaje się za prawidłowe i wystarczające.
 4. W wyjątkowych sytuacjach dopuszczone jest podanie telefonu komórkowego a w takim wypadku Zarząd ŻTC przekazuje tylko skróconą informację sms-em, a uzyskanie informacji w pełnym brzmieniu leży po stronie Członka ŻTC. Z powiadamiania sms-em zostaje wyłączone oficjalne zawiadomienie o Walnych Zgromadzeniach Towarzystwa.

§ 3

SKREŚLENIE Członka ŻTC
na skutek nie płacenia składek

 1. Członek ŻTC jest zobowiązany do płacenia składek członkowskich – o czym mówi wprost §15 pkt 4 Statutu ŻTC.
 2. Walne Zgromadzenie Członków ŻTC zgodnie z §18 pkt 1 podpunkt 1). Statutu ŻTC obliguje Zarząd ŻTC do skreślania Członków ŻTC zalegających ze składkami członkowskimi za więcej niż jeden rok.