REGULAMIN MP MASTERS

 

MISTRZOSTWA POLSKI MASTERS i CYKLOSPORT
w kolarstwie szosowym ze startu wspólnego

1. Organizator:
Żyrardowskie Towarzystwo Cyklistów
96-300 Żyrardów, ul. Cieszyńska 5
e-mail: k.kwiatkowski1@poczta.onet.pl
tel: 601 287 932

Konto bankowe :
39 1160 2202 0000 0003 8888 4548

Dyrektor Wyścigu Wojciech Pawelec

2. Cel zawodów:

  • Wyłonienie Mistrzów Polski na rok 2021
  • Popularyzacja zdrowego trybu życia poprzez sport.
  • Rozwój sportu kolarskiego we wszystkich kategoriach wiekowych.
  • Rozwój form treningowych w kolarstwie.
  • Propagowanie regionów i miejsc przyjaznych kolarstwu.

3. Termin i miejsce:

BIURO ZAWODÓW RAwa Mazowiecka ul. Katowicka 20
20 czerwca 2021 Rawa Mazowiecka - niedziela

4. Informacje:

www.ztc.pl

zakładka MP2021RAWA – „ MISTRZOSTWA POLSKI MASTERS I CYKLOSPORT”

5. Kategorie wiekowe:

kobiece
Kategoria CK20: 18 – 29 lat (rocznik 2003-1992)

Kategoria K30: 30 - 39 lat (roczniki 1991-1982)

Kategoria K40: 40 lat i więcej (roczniki 1981-1972)

Kategoria K50+(roczniki 1971 i wcześniejsze)
 

męskie
Kategoria CM20 : 18 - 29 lat (roczniki 2003-1992)

Kategoria M30 : 30 - 39 lat (roczniki 1991-1982)

Kategoria M40A : 40 – 49 lat (roczniki 1981-1977)

Kategoria M40B : 40 – 49 lat (roczniki 1976-1972)

Kategoria M50A : 50 – 59 lat (roczniki 1971-1967)

Kategoria M50B : 50 – 59 lat (roczniki 1966-1962)

Kategoria M60A : 60 – 69 lat (roczniki 1961- 1957)

Kategoria M60B : 60 – 69 lat (roczniki 1956- 1952)

Kategoria M70A : 70 – 79 lat (roczniki 1951-1947)

Kategoria M70B : 70 – 79 lat (roczniki 1946-1942)

Kategoria M80+: 80 lat i więcej (roczniki 1941 i wcześniejsze)

 

6. Warunki uczestnictwa MP MASTERS I CYKLOSPORT - zgłoszenia:
Mistrzostwa Polski Masters w kolarstwie szosowym ze startu wspólnego to impreza dla zawodników z licencją masters lub cyklosport.

Aby wystartować w MISTRZOSTWACH MASTERS I CYKLOSPORT należy:

-zarejestrować się do Mistrzostw wypełniając formularz zgłoszeniowy na strone www.ztc.pl
-wnieść opłatę startową

szczegóły poniżej;

Od stycznia 2021 do 17 czerwca 2021 formularz zgłoszeniowy wypełniamy przez Internet
– jest on dostępny na stronie www.ztc.pl w zakładce >>WYŚCIGI<< - >>MP2021RAWA<< - >>ZAPISY MP MASTERS<<

Osoba, która wypełniła formularz zgłoszeniowy wnosi opłatę startową przelewem na konto:
 68 1160 2202 0000 0002 8716 9050

Wysokość opłaty startowej zależy od terminu jej wnoszenia
– szczegóły w punkcie 7. Regulaminu

Na przelewie należy koniecznie zaznaczyć tytuł opłaty:
„Nazwisko , imię , rok urodzenia uczestnika - MP MASTERS I CYKLOSPORT – RAWA 2021”.

UWAGA! Rejestracja przez Internet oraz opłata wnoszona przelewem są przyjmowane jedynie do 17 czerwca 2021.

Osoby, które do 17 czerwca 2021 nie przejdą prawidłowo, wyżej opisanej procedury, będą mogły zarejestrować się do Mistrzostw przechodząc procedurę ręcznego wypełnienia formularza zgłoszeniowego i opłacenia opłaty startowej gotówką. Organizator informuje , że rejestracja „ręczna” będzie przyjmowana jedynie w godzinach pracy BIURA ZAWODÓW podanych poniżej i nie odpowiada za ewentualne oczekiwanie w kolejce lub inne niedogodności z tą procedurą związane oraz podkreśla, że osoby rejestrujące się w tej procedurze nie będą otrzymywały okolicznościowych pakietów.

Organizator zwraca się do wszystkich Uczestników aby zakończyli procedurę rejestracyjną najpóźniej do czwartku - 17 czerwca 2021 – pozwoli to na bezkolizyjne uczestnictwo i sprawną obsługę, czego wszystkim życzymy. 

Uczestnik dokonujący rejestracji do Mistrzostw Polski akceptuje następującą klauzulę:
Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w ww. zawodach. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję. Ze względów marketingowych dopuszczona jest wysyłka materiałów reklamowych na adresy mailowe uczestników zarówno przez organizatora jak i oficjalnych sponsorów. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się ze wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Żyrardowskie Towarzystwo Cyklistów z siedzibą w Żyrardowie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883). Niniejsza deklaracja obowiązuje na wszystkich edycjach cyklu.”
Każdy uczestnik jest zobowiązany do jazdy w kasku sztywnym.

7. Opłata startowa.

Do dnia 10 czerwca 2021 opłata startowa wnoszona przelewem wynosi
• 100 zł - koszt uczestnictwa w zawodach w kat.: CK20, K30,K40,K50+, CM20, M30, M40A , M40B, M50A, M50B, M60A, M60B
• 50 zł - koszt uczestnictwa w zawodach w kat. M70A, M70B
• kat M80 zwolniona z opłaty startowej pod warunkiem zakończenia rejestracji do 10 czerwca 2021

Od dnia 11 czerwca 2021 opłata startowa wnoszona przelewem wynosi
• 150zł - koszt uczestnictwa w zawodach w kat.: CK20, K30,K40,K50+, CM20, M30, M40A , M40B, M50A, M50B, M60A, M60B
• 75zł - koszt uczestnictwa w zawodach w kat. M70A, M70B
• 75zł - koszt uczestnictwa w zawodach w kat M80 

Opłata wnoszona po 17 czerwca 2021 jest przyjmowana jedynie gotówką w BIURZE ZAWODÓW i wraz z opłatą manipulacyjną wynosi dla wszystkich kategorii 200zł.

Organizator nie zwraca opłaty startowej.

8. Program zawodów – biuro zawodów – dystanse – rundy. 

BIURO ZAWODÓW czynne
w sobotę 19 czerwca 2021 w godzinach
14:00 – 19:00 dla wszystkich kategorii.
w niedzielę
20 czerwca 2021 BIURO ZAWODÓW czynne dla następujących kategorii

Wszystkie kategorie kobiece oraz  M70A, M70B, M80+ - w godzinach od 7:30 do 8:30

Wszystkie pozostałe kategorie od CM20  do M60B - w godzinach od 9:00 do 11:00

PROGRAM w dniu 20 czerwca 2021
8:00 – ceremonia otwarcia Mistrzostw
I TURA

09:10 – Kobiety CK20,K30,K40, K50+

09:15 – M70A

09:20 – M70B

09:25 – M80+

II TURA

11:30 – M50A

11:40 – M50B

11:50 – M60A

12:00 – M60B

III TURA

14:00 – M30

14:10 – CM20

14:20 – M40A

14:30 – M40B

18:00 – ceremonia dekoracji zwycięzców wszystkich kategorii MP MASTERS i CYKLOSPORT

oraz uroczyste zakończenie Mistrzostw

Zawody przeprowadzamy na dwóch rundach o długości 37 km i 28 km (jedna runda zawiera się w drugiej, a obie przechodzą przez bazę zawodów)

DYSTANSE:

CK20,K30,K40,K50+ - dystans - 56km – 2 x 28km

M70A, M70B- dystans -56km – 2 x 28km

M80+ - dystans 28km – organizacja 1 x 28km

M50A, M50B – dystans 93km - 37km+2 x 28km

M60A, M60B – dystans 65km - 37km+28km

M30, CM20 - dystans 130km - 2 x 37km+2 x 28km

M40A, M40B - dystans 102km - 2 x 37km+28km

9. Sposób przeprowadzania imprezy:
Przy przeprowadzaniu wyścigów będą obowiązywały przepisy PZKol.
Trasa będzie oznakowana, na stałe zabezpieczona przez obsługę techniczną oraz porządkową i ratowników medycznych..

WYNIKI – bezpośrednio po zakończeniu wyścigu publikujemy w biurze zawodów wyniki pierwszych 3 uczestników w każdej kategorii. Kompletne wyniki dotyczące wszystkich uczestników opublikujemy w ciągu 24 godzin na stronie www.ztc.pl w zakładce WYNIKI. Będą to wyniki wstępne – każdy uczestnik może wnieść reklamację w ciągu 48 godzin licząc od czasu publikacji wyników. Po tym czasie i wprowadzeniu uznanych korekt wyniki stają się wynikami ostatecznymi i nie podlegają dalszym reklamacjom.

10. Świadczenia dla zawodników.
W ramach wpisowego zawodnik otrzymuje:
• prawo udziału w zawodach, przejazd oznakowaną i zabezpieczoną trasą,
• obsługę sędziowską (pomiar na chipach z weryfikacją fotofinishem ),
• serwis foto (fotografie będą dostępne na stronie internetowej organizatora),
• zabezpieczenie medyczne,
• pakiet startowy (warunek z punktu 6 regulaminu)


11. Kontrola antydopingowa.
Podczas wyścigu obowiązują przepisy antydopingowe PZKol.

 

12. Ruch drogowy.
• Wyścig szosowy będzie się odbywać przy częściowo ograniczonym ruchu drogowym na czas przejazdu kolumny wyścigu.
W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja oraz służby Organizatora ułatwią włączanie się do ruchu.
• Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.
• Zawodnicy jadący w tylnych grupach lub pojedynczo, przed którymi nie ma pojazdu policji ani pilota muszą jechać prawą stroną drogi.
• Wyścig szosowy przeprowadzany jest zgodnie z zasadami ruchu drogowego, które obowiązują wszystkich uczestników.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie powstałe z winy uczestników wyścigów.

13. Nagrody.
Zwycięzca w każdej kategorii otrzymuje koszulkę mistrzowską i medal.
Za miejsca II i III medale.

14. Ceremonia dekoracji.
Trofea będą wręczane tylko na podium podczas oficjalnej ceremonii dekoracji zwycięzców. Organizator zwraca się z prośba o występowanie na podium w strojach kolarskich lub klubowych.

15. Kary.
W zakresie kar obowiązują Przepisy Sportowe PZKol.

16. Pomoc techniczna.
Po trasie wyścigu nie mogą poruszać się żadne pojazdy pomocy technicznej obsługujące poszczególnych zawodników. Pomoc techniczna może być udzielana jedynie przez pojazdy techniczne organizatora lub osoby ze stałych miejsc w dowolnym punkcie trasy, jak tez dopuszcza się pomoc techniczną pomiędzy zawodnikami. 

17. Informacje dodatkowe.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.
• Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
• Start tylko na wyścigowych rowerach szosowych.
• Każdy uczestnik ma obowiązek zamontować numery startowe zgodnie z zaleceniem organizatora – wymagane są dwa numery na koszulce i numer z chipami na sztycy pod siodełkiem roweru.
• Używać można jedynie oficjalne numery startowe.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie powstałe z winy uczestników wyścigu.
• Osoby bez numerów startowych mają zakaz poruszania się po trasie wyścigu , w przeciwnym razie będą usuwane z trasy przez obsługę zawodów.
• Wyścig odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
• Po zakończeniu wyścigu obowiązuje zakaz pozostawania z chipami w strefie mety w odległości mniejszej niż 30 metrów od anten pomiarowych.
• Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy wyścigu i szczególną troskę o środowisko naturalne.
• W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie Organizator nie zwraca wpisowego.
• Uczestnik wyścigu wypełniając i podpisując Formularz Zgłoszeniowy akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
• Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian (aktualny regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.ztc.pl oraz w siedzibie Organizatora).

18. Informacja o szpitalach:
Najbliższy szpital:
Szpital Sw. Ducha w Rawie Mazowieckiej
ul. Warszawska 14, 96-200 Rawa Mazowiecka,
telefon: 46 892 17 02

19. Warunki epidemiologiczne

W związku z warunkami organizator prosi wszystkich o bezwzględne przestrzeganie zasad   bezpieczeństwa epidemiologicznego. 
Jednocześnie informujemy, że podczas imprezy nie będzie bufetu ani żadnej formy biesiady, a aktualnie obowiązujące  KOMUNIKATY EPIDEMIOLOGICZNE będą podawane w zakładkach dotyczących mistrzostw.

MISTRZOSTWA POLSKI MASTERS i CYKLOSPORT 2021