REGULAMIN MP MASTERS TT

 

REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI MASTERS i CYKLOSPORT

w kolarstwie szosowym – jazda indywidualna na czas

 

Grójec - Jasieniec , 14 sierpnia 2022 r.

1. CEL WYŚCIGU

● popularyzacja kolarstwa amatorskiego w Polsce

● propagowanie zdrowego trybu życia

● krzewienie kultury fizycznej

● wyłonienie w każdej kategorii wiekowej kobiet i mężczyzn Mistrzów Polski w jeździe indywidualnej na czas na rok 2022

● promocja Grójca  i Powiatu Grójeckiego.

● promocja Gminy Jasieniec.

2. ORGANIZATOR

Żyrardowskie Towarzystwo Cyklistów
96-300 Żyrardów ul. Cieszyńska 5
e-mail: ztc@onet.eu
tel.: 601 287 932, 607 626 723
Dyrektor wyścigu: Wojciech Pawelec.

 

Organizacja zawodów we współpracy z
Komisją MASTERS i Cyklosport PZKol oraz Warszawsko-Mazowieckim Związkiem Kolarskim.

3. TERMIN I MIEJSCE

Mistrzostwa Polski MASTERS w jeździe indywidualnej na czas zostaną rozegrane w dniu 14.08.2022 w Grójcu - trasa Jasieniec.

4. KLASA WYŚCIGU

Wyścig zaliczany jest do kategorii Mistrzostw Polski MASTERS.

5. WARUNKI UCZESTNICTWA

Prawo startu w imprezie mają wszystkie osoby, które:

● Posiadają aktualną licencję zawodnika Cyklosport, lub Masters, wydaną przez federacje należącą do struktur UCI ważną na rok 2022 oraz posiadają polskie obywatelstwo.
Zawodnicy z licencjami PZKol Elita oraz licencjami UCI nie mają prawa startu, zgodnie z przepisami PZKol.

● Przedstawią aktualną licencję w Biurze Zawodów podczas odbierania numerów startowych.

● Dokonają rejestracji oraz wniosą opłatę startową w wysokości zgodnej z pkt8 regulaminu.

● Rejestracji należy dokonać WYŁĄCZNIE elektronicznie, poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie www.ztc.pl zakładka MP2022 – ZAPISY-MP MASTERS.

● Opłata startowa wnoszona poprzez płatności elektroniczne PayU w formularzu zgłoszeniowym, lub w BIURZE ZAWODÓW wyłącznie gotówką w wysokości zgodnej z pkt.8 regulaminu.

● Wyrażą zgodę na uczestnictwo wyłącznie na własną odpowiedzialność, wypełniając odpowiednie oświadczenie znajdujące się w Biurze Zawodów, podczas odbierania pakietu startowego.

● Stawią się na starcie w wyznaczonym czasie, który zostanie opublikowany na nieoficjalnej liście startowej na stronie http://www.akces-sport.pl  najpóźniej w dniu 13 sierpnia 2022 r. o godz. 13.00.

● W uzasadnionych przypadkach, spowodowanych defektem sprzętu, zawodnik ma prawo startu jako ostatni, po uprzednim zgłoszeniu tego Komisji Sędziowskiej i Organizatorom oraz podaniu przyczyny opóźnienia.

● Stawią się na starcie w zapiętym kasku sztywnym, na sprawnym rowerze spełniającym normy UCI, z przypiętym do koszulki, lub kombinezonu oryginalnym numerem startowym.

● Numery startowe pobieramy bezpośrednio w Biurze Zawodów przy odbieraniu pakietów startowych. Numery są bezpłatne i nie podlegają zwrotowi

● Numer startowy należy przypiąć na plecach po lewej stronie.

● Uczestnik dokonujący rejestracji do Mistrzostw Polski akceptuje następującą klauzulę:

„Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w ww. zawodach. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję. Ze względów marketingowych dopuszczona jest wysyłka materiałów reklamowych na adresy mailowe uczestników zarówno przez organizatora jak i oficjalnych sponsorów. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się ze wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Żyrardowskie Towarzystwo Cyklistów z siedzibą w Żyrardowie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883)..”

6. ZAPISY

● Zapisy będą przyjmowane WYŁĄCZNIE drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie www.ztc.pl zakładka MP2022 – ZAPISY-MP MASTERS

W uzasadnionych przypadkach rejestracji będzie można dokonać w Biurze Zawodów w dniu imprezy. Opłata wnoszona po 12 sierpnia 2022 jest przyjmowana jedynie gotówką w BIURZE ZAWODÓW i wraz z opłatą manipulacyjną wynosi dla wszystkich kategorii 200zł.

● Szczegółowe zasady zapisów i list startowych są przedstawione w Komunikacie Technicznym podanym na końcu niniejszego regulaminu.

7. ZASADY

Zawodniczki i zawodnicy będą klasyfikowani i otrzymają punkty w ramach Challenge, zgodnie z regulaminem Komisji Masters obowiązującym na rok 2022, dla następujących kategorii wiekowych kobiet i mężczyzn:

a) kobiety

Kategoria CK20: 18 – 29 lat (rocznik 2004-1993)

Kategoria K30: 30 – 39 lat (roczniki 1992-1983)

Kategoria K40: 40 – 49 lat (roczniki 1982-1973)

Kategoria K50+: 50 lat i więcej (roczniki 1972 i wcześniejsze)

b) mężczyźni

Kategoria CM20: 18 – 29 lat (roczniki 2004-1993)

Kategoria M30: 30 – 39 lat (roczniki 1992-1983)

Kategoria M40A: 40 – 44 lat (roczniki 1982-1978)

Kategoria M40B: 45 – 49 lat (roczniki 1977-1973)

Kategoria M50A: 50 – 54 lat (roczniki 1972-1968)

Kategoria M50B: 55 – 59 lat (roczniki 1967-1963)

Kategoria M60A: 60 – 64 lat (roczniki 1962- 1958)

Kategoria M60B: 65 – 69 lat (roczniki 1957- 1953)

Kategoria M70A: 70 – 74 lat (roczniki 1952-1948)

Kategoria M70B: 75 – 79 lat (roczniki 1947-1943)

Kategoria M80+: 80 lat i więcej (roczniki 1942 i wcześniejsze)

8. OPŁATA STARTOWA

OPŁATY WNOSZONE DO DNIA 09 08 2022

● Wysokość opłaty startowej dla wszystkich kategorii kobiet i mężczyzn wynosi 110 złotych, z wyjątkiem kategorii M70A, M70B, M80.

● Wysokość opłaty startowej dla kategorii M70A, M70B wynosi 60 złotych; kategoria M80 jest zwolniona z opłaty startowej.

OPŁATY WNOSZONE PO 09 08 2022 DO DNIA 12 08 2022

● Wysokość opłaty startowej dla wszystkich kategorii kobiet i mężczyzn wynosi 160 złotych,

OPŁATY WNOSZONE PO 12 08 2022

. Opłata wnoszona po 12 sierpnia 2022 jest przyjmowana jedynie gotówką w BIURZE ZAWODÓW i wraz z opłatą manipulacyjną wynosi dla wszystkich kategorii 200zł.

 ● Organizator nie zwraca opłaty startowej

9. BIURO ZAWODÓW

● Biuro Zawodów będzie zlokalizowane w Grójcu przy ul. Sportowej .

● Biuro Zawodów będzie czynne w dniu 14 sierpnia 2021 r. w godzinach: od 08:30 do godziny 11:00.
Wydawanie pakietów startowych odbywać się będzie do godz. 13:30  ale tylko dla uczestników zarejestrowanych i opłaconych do 12 sierpnia włącznie.

● UWAGA! Zawodnicy, którzy nie zgłoszą się do biura zawodów w celu odbioru pakietu startowego w ww. godzinach nie będą dopuszczeni do startu.

● UWAGA! Osoby , które chcą się zarejestrować lub opłacić startowe w dniu zawodów będa obsługiwane TYLKO do 11:00.

● Protesty i reklamacje będą rozpatrywane po uprzednim wniesieniu opłaty w wysokości 100 złotych, w czasie do 30 minut po zakończeniu zawodów

● Opłata 100 złotych zostanie zwrócona osobie wnoszącej protest lub reklamacje, tylko w przypadku pozytywnego rozpatrzenia przez Komisję Sędziowską.

10. KOMISJA SĘDZIOWSKA

Komisja Sędziowska zostanie powołana przez PZKol i MWZKol.

11. CHARAKTERYSTYKA WYŚCIGU

● Zawody zostaną przeprowadzone przy całkowicie zamkniętym Ruchu Drogowym. Mapa i profil trasy są załączone do niniejszego regulaminu.

● Mimo zamknięcia ruchu drogowego na czas zawodów, każdy zawodnik zobowiązany jest do poruszania się wyłącznie prawą stroną jezdni na całej długości trasy i zwracania szczególnej uwagi na zawodników nadjeżdżających z przeciwka.

● Wyścig zostanie rozegrany zgodnie z przepisami sportowymi PZKol na dystansie 19,5 km w układzie pętli z nawrotem. Start pierwszego uczestnika około godz. 14.00 - decyduje godzina opublikowana na LIŚCIE STARTOWEJ.

● Kolejność startu wg kategorii wiekowych: K50+, K40, K30, CK20, M80+, M70B, M70A, M60B, M60A, M50B, M50A, M40B, M40A, M30, CM20.

● Start i meta wyścigu znajdować się będzie na drodze 730 w Skurowie.

● Zawodnicy będą startowali w odstępach 60 sekundowych, według kolejności wylosowanej przez Komisję Sędziowską, ogłoszonej najpóźniej do godz. 13:00 dnia 14.08.2022 r, oraz na stronie www.akces-sport.pl

● Zawodnik zobowiązany jest stawić się w boksie startowym, co najmniej dwie minuty przed planowanym czasem startu.

● W przypadku spóźnienia się zawodnika na start, czas startu zostanie uruchomiony, a opóźnienie zostanie wliczone w oficjalny czasu przejazdu.

● Spóźnienie na start nie może przekroczyć 30 sekund po planowanym czasie startu. Zawodnik, którego spóźnienie będzie większe, nie zostanie dopuszczony do startu.

● Czas startu każdego zawodnika dodatkowo zostanie podany na liście startowej, opublikowanej w Biurze Zawodów, oraz na stronie internetowej http://www.akces-sport.pl na co najmniej 60 minut przed rozpoczęciem wyścigu.

● W przypadku wyprzedzania się zawodników na trasie, zabrania się zawodnikowi wyprzedzanemu zajeżdżania drogi zawodnikowi wyprzedzającemu oraz korzystania z tunelu aerodynamicznego.

● Zabrania się skracania trasy wyścigu oraz „ścinania” zakrętów w sposób powodujący zjeżdżanie na lewą stronę jezdni.

● Każdy zawodnik ma obowiązek przejechania przez punkt kontroli międzyczasów, znajdujący się na trasie wyścigu przy nawrocie.

● Do wyścigu zostaną dopuszczone tylko osoby na sprawnych rowerach, wyposażone w sztywny kask.

12. ORGANIZATOR ZAPEWNIA

● Dekorację dla zdobywców pierwszych trzech miejsc w każdej kategorii wiekowej kobiet i mężczyzn;

● Pomiar czasu w oparciu o system fotofiniszu

● Pełne zaplecze socjalne;

● Parking;

● Zamknięcie ruchu na czas rozgrywania zawodów;

● Opiekę medyczną;

● Najbliższy szpital:

Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o.    05-600 Grójec ul. ks. Piotra Skargi 10
tel. +48 664 92 00  

13. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA IMPREZY

Każdy z uczestników imprezy zobowiązany jest do:

● przestrzegania regulaminu imprezy;

● zachowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym;

● realizowania w trakcie imprezy poleceń policji i organizatora imprezy;

● jazdy w zapiętym kasku sztywnym na całym dystansie;

● pokonania wyznaczonej przez organizatora trasy.

14. OSTRZEŻENIE

W przypadku zaistnienia nagłej potrzeby przejechania przez zamknięty odcinek drogi pojazdów policyjnych, wozów strażackich, karetki pogotowia lub innych specjalnych pojazdów, zawody mogą zostać przerwane i wznowione dopiero po otrzymaniu sygnału od funkcjonariuszy Policji o możliwości wznowienia zawodów.

15. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

● Za rzeczy zaginione i wypadki powstałe z winy zawodników i osób towarzyszących, organizator nie ponosi odpowiedzialności.

● Organizator zawodów zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.

● Wszelkie niejasności bądź wątpliwości w interpretacji regulaminu należy kierować bezpośrednio do organizatora wyścigu.

16. WYNIKI

● Nieoficjalne wyniki zawodów będą prezentowane na żywo na stronie www.akces-sport.pl/wyniki  oraz na telewizorach w pobliżu mety. Będą także wywieszane na tablicy informacyjnej do 15 minut, po przejechaniu linni mety przez ostatniego zawodnika w danej kategorii wiekowej.

● Ewentualne skargi i zażalenia dotyczące przebiegu, lub wyników zawodów mogą być wnoszone na piśmie w Biurze Zawodów w czasie do 30 minut po zakończeniu wyścigu,

● Oficjalne wyniki zostaną ogłoszone na 60 minut po zakończeniu zawodów i nie będą podlegały żadnym reklamacjom.

● Dekoracja zwycięzców i wręczanie nagród odbędą się w dniu zawodów w godzinę po zakończeniu rywalizacji. Organizator zwraca się z prośbą o udział w dekoracjach w stroju sportowym.

KOMUNIKAT TECHNICZNY

Zapisy zawodników do jazdy indywidualnej na czas zostaną zamknięte w dniu 12.08.2022 r  o godz. 23:59.

Nieoficjalna lista startowa do jazdy indywidualnej na czas, zawierająca godziny startów zostanie opublikowana najpóźniej w dniu 13.08.2021 r do godz. 13:00.

 

MISTRZOSTWA POLSKI MASTERS i CYKLOSPORT 2022
jazda indywidualna na czas