REGULAMIN MP-AMATORZY TT

 

REGULAMIN OTWARTYCH MISTRZOSTW POLSKI DLA AMATORÓW

w kolarstwie szosowym – jazda indywidualna na czas

 

Grójec - Jasieniec , 14 sierpnia 2022 r.

1. CEL WYŚCIGU

● popularyzacja kolarstwa amatorskiego w Polsce

● propagowanie zdrowego trybu życia

● krzewienie kultury fizycznej

● wyłonienie w każdej kategorii wiekowej kobiet i mężczyzn Mistrzów Polski w jeździe indywidualnej na czas na rok 2022

● promocja Grójca  i Powiatu Grójeckiego.

● promocja Gminy Jasieniec.
 

2. ORGANIZATOR

Żyrardowskie Towarzystwo Cyklistów
96-300 Żyrardów ul. Cieszyńska 5
e-mail: ztc@onet.eu
tel.: 601 287 932, 607 626 723
Dyrektor wyścigu: Wojciech Pawelec.

 

Organizacja zawodów we współpracy z
Komisją MASTERS i Cyklosport PZKol oraz Warszawsko-Mazowieckim Związkiem Kolarskim.

3. TERMIN I MIEJSCE

Otwarte Mistrzostwa Polski dla Amatorów w jeździe indywidualnej na czas zostaną rozegrane w dniu 14.08.2022 w Grójcu - trasa Jasieniec.

4. KLASA WYŚCIGU

Wyścig zaliczany jest do kategorii Otwartych Mistrzostw Polski dla Amatorów.

5. WARUNKI UCZESTNICTWA

Prawo startu w imprezie mają wszystkie osoby, które:

● dokonają rejestracji oraz wniosą opłatę startową w wysokości zgodnej z pkt8 regulaminu.

● Rejestracji należy dokonać WYŁĄCZNIE elektronicznie, poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie www.ztc.pl zakładka MP2022 – ZAPISY-MP DLA AMATORÓW.

● Opłata startowa wnoszona poprzez płatności elektroniczne PayU w formularzu zgłoszeniowym, lub w BIURZE ZAWODÓW wyłącznie gotówką w wysokości zgodnej z pkt.8 regulaminu.

● Wyrażą zgodę na uczestnictwo wyłącznie na własną odpowiedzialność, wypełniając odpowiednie oświadczenie znajdujące się w Biurze Zawodów, podczas odbierania pakietu startowego.

● Stawią się na starcie w wyznaczonym czasie, który zostanie opublikowany na nieoficjalnej liście startowej na stronie http://www.akces-sport.pl  najpóźniej w dniu 13 sierpnia 2022 r. o godz. 13.00.

● W uzasadnionych przypadkach, spowodowanych defektem sprzętu, zawodnik ma prawo startu jako ostatni, po uprzednim zgłoszeniu tego Komisji Sędziowskiej i Organizatorom oraz podaniu przyczyny opóźnienia.

● Stawią się na starcie w zapiętym kasku sztywnym, na sprawnym rowerze spełniającym normy UCI, z przypiętym do koszulki, lub kombinezonu oryginalnym numerem startowym.

● Numery startowe pobieramy bezpośrednio w Biurze Zawodów przy odbieraniu pakietów startowych. Numery są bezpłatne i nie podlegają zwrotowi

● Numer startowy należy przypiąć na plecach po lewej stronie.

● Uczestnik dokonujący rejestracji do Mistrzostw Polski akceptuje następującą klauzulę:

„Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w ww. zawodach. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję. Ze względów marketingowych dopuszczona jest wysyłka materiałów reklamowych na adresy mailowe uczestników zarówno przez organizatora jak i oficjalnych sponsorów. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się ze wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Żyrardowskie Towarzystwo Cyklistów z siedzibą w Żyrardowie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883)..”

6. ZAPISY

● Zapisy będą przyjmowane WYŁĄCZNIE drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie www.ztc.pl zakładka MP2022 – ZAPISY-MP MASTERS

W uzasadnionych przypadkach rejestracji będzie można dokonać w Biurze Zawodów w dniu imprezy. Opłata wnoszona po 12 sierpnia 2022 jest przyjmowana jedynie gotówką w BIURZE ZAWODÓW i wraz z opłatą manipulacyjną wynosi dla wszystkich kategorii 200zł.

● Szczegółowe zasady zapisów i list startowych są przedstawione w Komunikacie Technicznym podanym na końcu niniejszego regulaminu.

7. ZASADY

Zawodniczki i zawodnicy będą klasyfikowani

następujących kategorii wiekowych kobiet i mężczyzn:

kobiece
Kategoria KO : 18 lat i starsze (rocznik 2004 i starsze)

męskie

Kategoria M2 : 18 - 29 lat (roczniki 2004-1993)

Kategoria M3 : 30 - 39 lat (roczniki 1992-1983)

Kategoria M4 : 40 – 49 lat (roczniki 1982-1973)

Kategoria M5 : 50 - 59 lat (roczniki 1972-1963)

Kategoria M6+ : 60 lat (roczniki 1962 i starsze)

8. OPŁATA STARTOWA

OPŁATY WNOSZONE DO DNIA 09 08 2022

● Wysokość opłaty startowej dla wszystkich kategorii kobiet i mężczyzn wynosi 110 złotych,

OPŁATY WNOSZONE PO 09 08 2022 DO DNIA 12 08 2022

● Wysokość opłaty startowej dla wszystkich kategorii kobiet i mężczyzn wynosi 160 złotych,

OPŁATY WNOSZONE PO 12 08 2022

. Opłata wnoszona po 12 sierpnia 2022 jest przyjmowana jedynie gotówką w BIURZE ZAWODÓW i wraz z opłatą manipulacyjną wynosi dla wszystkich kategorii 200zł.

 ● Organizator nie zwraca opłaty startowej

9. BIURO ZAWODÓW

● Biuro Zawodów będzie zlokalizowane w Grójcu przy ul. Sportowej .

● Biuro Zawodów będzie czynne w dniu 14 sierpnia 2021 r. w godzinach: od 08:30 do godziny 11:30. Wydawanie pakietów startowych odbywać się będzie do godz. 11:30.;

● UWAGA! Zawodnicy, którzy nie zgłoszą się do biura zawodów w celu odbioru pakietu startowego w ww. godzinach nie będą dopuszczeni do startu.

● Protesty i reklamacje będą rozpatrywane po uprzednim wniesieniu opłaty w wysokości 100 złotych, w czasie do 30 minut po zakończeniu zawodów

● Opłata 100 złotych zostanie zwrócona osobie wnoszącej protest lub reklamacje, tylko w przypadku pozytywnego rozpatrzenia przez Komisję Sędziowską.

10. KOMISJA SĘDZIOWSKA

Komisja Sędziowska zostanie powołana przez PZKol i MWZKol.

11. CHARAKTERYSTYKA WYŚCIGU

● Zawody zostaną przeprowadzone przy całkowicie zamkniętym Ruchu Drogowym. Mapa i profil trasy są załączone do niniejszego regulaminu.

● Mimo zamknięcia ruchu drogowego na czas zawodów, każdy zawodnik zobowiązany jest do poruszania się wyłącznie prawą stroną jezdni na całej długości trasy i zwracania szczególnej uwagi na zawodników nadjeżdżających z przeciwka.

● Wyścig zostanie rozegrany zgodnie z przepisami sportowymi PZKol na dystansie 19,5 km w układzie pętli z nawrotem. Start pierwszego uczestnika godz. 12.20.

● Kolejność startu wg kategorii wiekowych: KO, M6+ , M5, M4, M3, M2.

● Start i meta wyścigu znajdować się będzie na drodze 730 w Skurowie.

● Zawodnicy będą startowali w odstępach 60 sekundowych, według kolejności wylosowanej przez Komisję Sędziowską, ogłoszonej najpóźniej do godz. 11:30 dnia 14.08.2022 r, oraz na stronie www.akces-sport.pl

● Zawodnik zobowiązany jest stawić się w boksie startowym, co najmniej dwie minuty przed planowanym czasem startu.

● W przypadku spóźnienia się zawodnika na start, czas startu zostanie uruchomiony, a opóźnienie zostanie wliczone w oficjalny czasu przejazdu.

● Spóźnienie na start nie może przekroczyć 30 sekund po planowanym czasie startu. Zawodnik, którego spóźnienie będzie większe, nie zostanie dopuszczony do startu.

● Czas startu każdego zawodnika dodatkowo zostanie podany na liście startowej, opublikowanej w Biurze Zawodów, oraz na stronie internetowej http://www.akces-sport.pl na co najmniej 60 minut przed rozpoczęciem wyścigu.

● W przypadku wyprzedzania się zawodników na trasie, zabrania się zawodnikowi wyprzedzanemu zajeżdżania drogi zawodnikowi wyprzedzającemu oraz korzystania z tunelu aerodynamicznego.

● Zabrania się skracania trasy wyścigu oraz „ścinania” zakrętów w sposób powodujący zjeżdżanie na lewą stronę jezdni.

● Każdy zawodnik ma obowiązek przejechania przez punkt kontroli międzyczasów, znajdujący się na trasie wyścigu przy nawrocie.

● Do wyścigu zostaną dopuszczone tylko osoby na sprawnych rowerach, wyposażone w sztywny kask.

12. ORGANIZATOR ZAPEWNIA

● Dekorację dla zdobywców pierwszych trzech miejsc w każdej kategorii wiekowej kobiet i mężczyzn;

● Pomiar czasu w oparciu o system fotofiniszu

● Pełne zaplecze socjalne;

● Parking;

● Zamknięcie ruchu na czas rozgrywania zawodów;

● Opiekę medyczną;

● Najbliższy szpital:

Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o.    05-600 Grójec ul. ks. Piotra Skargi 10
tel. +48 664 92 00  

13. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA IMPREZY

Każdy z uczestników imprezy zobowiązany jest do:

● przestrzegania regulaminu imprezy;

● zachowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym;

● realizowania w trakcie imprezy poleceń policji i organizatora imprezy;

● jazdy w zapiętym kasku sztywnym na całym dystansie;

● pokonania wyznaczonej przez organizatora trasy.

14. OSTRZEŻENIE

W przypadku zaistnienia nagłej potrzeby przejechania przez zamknięty odcinek drogi pojazdów policyjnych, wozów strażackich, karetki pogotowia lub innych specjalnych pojazdów, zawody mogą zostać przerwane i wznowione dopiero po otrzymaniu sygnału od funkcjonariuszy Policji o możliwości wznowienia zawodów.

15. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

● Za rzeczy zaginione i wypadki powstałe z winy zawodników i osób towarzyszących, organizator nie ponosi odpowiedzialności.

● Organizator zawodów zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.

● Wszelkie niejasności bądź wątpliwości w interpretacji regulaminu należy kierować bezpośrednio do organizatora wyścigu.

16. WYNIKI

● Nieoficjalne wyniki zawodów będą prezentowane na żywo na stronie www.akces-sport.pl/wyniki  oraz na telewizorach w pobliżu mety. Będą także wywieszane na tablicy informacyjnej do 15 minut, po przejechaniu linni mety przez ostatniego zawodnika w danej kategorii wiekowej.

● Ewentualne skargi i zażalenia dotyczące przebiegu, lub wyników zawodów mogą być wnoszone na piśmie w Biurze Zawodów w czasie do 30 minut po zakończeniu wyścigu,

● Oficjalne wyniki zostaną ogłoszone na 60 minut po zakończeniu zawodów i nie będą podlegały żadnym reklamacjom.

● Dekoracja zwycięzców i wręczanie nagród odbędą się w dniu zawodów w godzinę po zakończeniu rywalizacji. Organizator zwraca się z prośbą o udział w dekoracjach w stroju sportowym.

KOMUNIKAT TECHNICZNY

Zapisy zawodników do jazdy indywidualnej na czas zostaną zamknięte w dniu 12.08.2022 r

o godz. 23:59.

Nieoficjalna lista startowa do jazdy indywidualnej na czas, zawierająca godziny startów zostanie opublikowana najpóźniej w dniu 13.08.2021 r do godz. 13:00.

 

MISTRZOSTWA POLSKI dla AMATORÓW 2022
w jeździe indywidualnej na czas