REGULAMIN OTWARTE MP-AMATORZY

 

REGULAMIN
OTWARTYCH MISTRZOSTW POLSKI DLA AMATORÓW
na 100-lecie żyrardowskiego kolarstwa

start wspólny

ŻYRARDÓW niedziela 25 czerwca 2023 r.

dopuszczamy start bez licencji i bez obywatelstwa polskiego

1. Organizator:
Żyrardowskie Towarzystwo Cyklistów

96-300 Żyrardów, ul. Cieszyńska 5
e-mail: ztc@onet.eu
tel: 601 287 932

Konto bankowe ŻTC :
39 1160 2202 0000 0003 8888 4548

Strona www.ztc.pl
FACE BOOK   #ŻTCBIKERACE

Dyrektor Wyścigu Wojciech Pawelec

2. Cel zawodów:

  • Wyłonienie Mistrzów Polski wśród Amatorów na rok 2023
  • Popularyzacja zdrowego trybu życia poprzez sport.
  • Rozwój sportu kolarskiego we wszystkich kategoriach wiekowych.
  • Rozwój form treningowych w kolarstwie.
  • Propagowanie regionów i miejsc przyjaznych kolarstwu.

3. Termin i miejsce:
25 czerwca 2023 ŻYRARDÓW - niedziela

4. Informacje:

www.ztc.pl

zakładka MP2023ŻYRARDÓW
 „ MISTRZOSTWA POLSKI dla AMATORÓW”

5. Kategorie wiekowe:

a) kobiety

Kategoria KO: 18 lat i więcej (roczniki 2005 i wcześniejsze)
 

b) mężczyźni

Kategoria M2 : 18 - 29 lat (roczniki 2005-1994)

Kategoria M3 : 30 - 39 lat (roczniki 1993-1984)

Kategoria M4 : 40 – 49 lat (roczniki 1983-1974)

Kategoria M5 : 50 - 59 lat (roczniki 1973-1964)

Kategoria M6+ : 60 lat (roczniki 1963 i starsze)

 

6. Warunki uczestnictwa w Otwartych Mistrzostwach Polski dla AMATORÓW - zgłoszenia:
Otwarte Mistrzostwa Polski dla Amatorów w kolarstwie szosowym ze startu wspólnego
to impreza dla wszystkich - NIE JEST WYMAGANA ŻADNA LICENCJA.

Magą także startować osoby nie posiadające polskiego obywatelstwa.

Aby wystartować w OTWARTYCH MISTRZOSTWACH POLSKI dla AMATORÓW należy:

-zarejestrować się do Mistrzostw - formularz zgłoszeniowy na stronie www.ztc.pl
-wnieść opłatę startową

szczegóły poniżej;

Od lutego 2023 do 22 czerwca 2023 formularz zgłoszeniowy wypełniamy przez Internet
– jest on dostępny na stronie
www.ztc.pl w zakładce >>WYŚCIGI<< - >>MP2023ŻYRARDÓW<< - >>ZAPISY MP dla AMATORÓW<<

PO WYPEŁNIENIU formularza zgłoszeniowego wnosi opłatę startową przelewem na konto:
 39 1160 2202 0000 0003 8888 4548

Wysokość opłaty startowej zależy od terminu rejestracji do Mistrzostw– szczegóły w punkcie 7. Regulaminu

Na przelewie należy koniecznie zaznaczyć tytuł opłaty:
„Nazwisko , imię , rok urodzenia uczestnika - MP AMATOR – ŻYRARDÓW 2023”.

UWAGA! Rejestracja przez Internet oraz opłata wnoszona przelewem są przyjmowane jedynie do 22 czerwca 2023.

Osoby, które do 22 czerwca 2023 nie przejdą prawidłowo, wyżej opisanej procedury, będą mogły zarejestrować się do Mistrzostw przechodząc procedurę ręcznego wypełnienia formularza zgłoszeniowego i opłacenia opłaty startowej gotówką. Organizator informuje , że rejestracja „ręczna” będzie przyjmowana jedynie w godzinach pracy BIURA ZAWODÓW podanych poniżej i nie odpowiada za ewentualne oczekiwanie w kolejce lub inne niedogodności z tą procedurą związane oraz podkreśla, że osoby rejestrujące się w tej procedurze nie będą otrzymywały okolicznościowych pakietów.

Organizator zwraca się do wszystkich Uczestników aby zakończyli procedurę rejestracyjną najpóźniej do czwartku - 22 czerwca 2023 – pozwoli to na bezkolizyjne uczestnictwo i sprawną obsługę, czego wszystkim życzymy. 

Uczestnik dokonujący rejestracji do Mistrzostw Polski akceptuje następującą klauzulę:
Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w ww. zawodach. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję. Ze względów marketingowych dopuszczona jest wysyłka materiałów reklamowych na adresy mailowe uczestników zarówno przez organizatora jak i oficjalnych sponsorów. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się ze wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Żyrardowskie Towarzystwo Cyklistów z siedzibą w Żyrardowie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883). Niniejsza deklaracja obowiązuje na wszystkich edycjach cyklu.”
Każdy uczestnik jest zobowiązany do jazdy w kasku sztywnym.

7. Opłata startowa.

Dla osób zarejestrowanych do Mistrzostw do dnia 17 czerwca 2023 opłata startowa wnoszona przelewem wynosi 130 zł
UWAGA! Zmieniamy datę obowiązywania najniższej oplaty z 17 czerwca na 19 czerwca 2023.

Dla osób zarejestrowanych od dnia 20 czerwca 2023 do 22 czerwca 2023 opłata startowa wnoszona przelewem wynosi  160zł

Dla osób zarejestrowanych od dnia 23 czerwca 2023 opłata jest przyjmowana jedynie gotówką w BIURZE ZAWODÓW i wraz z opłatą manipulacyjną wynosi dla wszystkich kategorii 200zł.

Organizator nie zwraca opłaty startowej.

8. Program zawodów – biuro zawodów – dystanse – rundy. 

BIURO ZAWODÓW jest czynne
w sobotę 24 czerwca 2023 w godzinach 13:00 – 19:00 dla wszystkich kategorii.
w niedzielę 25 czerwca 2023 w godzinach 7:00 – 8:30 dla wszystkich kategorii.

UWAGA ! rejestracja dla danej kategorii zostanie zamknięta najpóźniej na 30 minut przed godziną startu tej kategorii. Jest to bezwzględnie przestrzegana przesłanka techniczna, która będzie miała zastosowanie bez względu na ewentualną kolejkę do rejestracji.

Zawody przeprowadzamy na rundzie o długości 31,5 km

PROGRAM w dniu 25 czerwca 2023   dystanse
I TURA

9:00  - M2 AMATORZY dystans 63km - organizacja  2 x 31,5km

9:07  - M3 AMATORZY dystans 63km - organizacja  2 x 31,5km

9:14  - M4 AMATORZY dystans 63km - organizacja  2 x 31,5km

9:20  - M5 AMATORZY dystans 63km - organizacja  2 x 31,5km

9:25  - M6+ AMATORZY dystans 63km - organizacja  2 x 31,5km

9:30  - KO   AMATORZY dystans 63km - organizacja  2 x 31,5km

 

13:00 – ceremonia dekoracji zwycięzców wszystkich kategorii MP dla AMATORÓW

9. Sposób przeprowadzania imprezy:
Przy przeprowadzaniu wyścigów będą obowiązywały przepisy PZKol.
Trasa będzie oznakowana, na stałe zabezpieczona przez obsługę techniczną oraz porządkową i ratowników medycznych..

WYNIKI – organizator zapewni fotofinish i pomiar czasu na chipach.
Organizator wraz komisją sędziowską publikuje wyniki niezwłocznie po zakończeniu wyścigu w danej kategorii.  Ewentualne protesty są przyjmowane zgodnie z przepisami PZKol.

10. Świadczenia dla zawodników.
W ramach wpisowego zawodnik otrzymuje:
• prawo udziału w zawodach, przejazd oznakowaną i zabezpieczoną trasą,
• obsługę sędziowską (pomiar na chipach z weryfikacją fotofinishem ),
• serwis foto (fotografie będą dostępne na stronie internetowej organizatora),
• zabezpieczenie medyczne,
• pakiet startowy (warunek z punktu 6 regulaminu)
• posiłek regeneracyjny


11. Kontrola antydopingowa.
Podczas wyścigu obowiązują przepisy antydopingowe PZKol.

 

12. Ruch drogowy.
• Wyścig szosowy będzie się odbywać przy częściowo ograniczonym ruchu drogowym na czas przejazdu kolumny wyścigu.
W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja oraz służby Organizatora ułatwią włączanie się do ruchu.
• Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.
• Zawodnicy jadący w tylnych grupach lub pojedynczo, przed którymi nie ma pojazdu policji ani pilota muszą jechać prawą stroną drogi.
• Wyścig szosowy przeprowadzany jest zgodnie z zasadami ruchu drogowego, które obowiązują wszystkich uczestników.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie powstałe z winy uczestników wyścigów.

13. Nagrody.
Zwycięzca w każdej kategorii otrzymuje koszulkę mistrzowską i medal.
Za miejsca II i III medale.

14. Ceremonia dekoracji.
Trofea będą wręczane tylko na podium podczas oficjalnej ceremonii dekoracji zwycięzców. Organizator zwraca się z prośba o występowanie na podium w strojach kolarskich lub klubowych.

15. Kary.
W zakresie kar obowiązują Przepisy Sportowe PZKol.

16. Pomoc techniczna.
Po trasie wyścigu nie mogą poruszać się żadne pojazdy pomocy technicznej obsługujące poszczególnych zawodników. Pomoc techniczna może być udzielana jedynie przez pojazdy techniczne organizatora lub osoby ze stałych miejsc w dowolnym punkcie trasy, jak też dopuszcza się pomoc techniczną pomiędzy zawodnikami. 

17. Informacje dodatkowe.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.
• Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
• Każdy uczestnik ma obowiązek zamontować numery startowe zgodnie z zaleceniem organizatora – wymagane są dwa numery na koszulce i numer z chipami na sztycy pod siodełkiem roweru.
• Używać można jedynie oficjalne numery startowe.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie powstałe z winy uczestników wyścigu.
• Osoby bez numerów startowych mają zakaz poruszania się po trasie wyścigu , w przeciwnym razie będą usuwane z trasy przez obsługę zawodów.
• Wyścig odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
• Po zakończeniu wyścigu obowiązuje zakaz pozostawania z chipami w strefie mety w odległości mniejszej niż 30 metrów od anten pomiarowych pod groźbą dyskwalifikacji.
• Zakazany jest przejazd przez linię startu-mety osób nie biorących w tym momencie udziału w wyścigu, szczególnie z numerem pod siodełkiem.
• Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy wyścigu i szczególną troskę o środowisko naturalne.
• W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie Organizator nie zwraca opłaty startowej.
• Uczestnik wyścigu wypełniając i podpisując Formularz Zgłoszeniowy akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
• Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian (aktualny regulamin jest dostępny na stronie internetowej
www.ztc.pl oraz w siedzibie Organizatora).

18. Informacja o szpitalach:
Najbliższy szpital:

Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Sp. z o.o.
ul. Bolesława Limanowskiego 30, 96-300 Żyrardów,
telefon: 46 855 20 11 

OTWARTE MISTRZOSTWA POLSKI dla AMATORÓW 2023

kolarstwo szosowe - start wspólny