REGULAMIN

 

REGULAMIN

PRZASNYSZ

2 sierpnia 2020


WROTKARSTWO SZYBKIE


DŁUGODYSTANSOWY PUCHAR POLSKI 2020

OTWARTE MISTRZOSTWA PÓŁNOCNEGO MAZOWSZA

 1. Organizator:

 

Żyrardowskie Towarzystwo Cyklistów

kontakt: 96-300 Żyrardów, ul. Cieszyńska 5

e-mail: k.kwiatkowski1@poczta.onet.pl

tel: 601 287 932

Dyrektor Wyścigu: Wojciech Pawelec

 

 1. Cel zawodów:
 • wyłonienie Mistrza Północnego Mazowsza we wrotkarstwie szybkim w kategoriach wiekowych;
 • popularyzacja zdrowego trybu życia poprzez sport;
 • rozwój sportu rolkarskiego we wszystkich kategoriach wiekowych;
 • propagowanie regionów i miejsc przyjaznych rolkarstwu.

 

3. Termin i miejsce zawodów:

2 sierpnia 2020 r., Przasnysz.

 

4. Informacje:

www.ztc.pl – zakładka „WYŚCIGI WROTKARSKIE”.

 

5. Kategorie wiekowe:
 

Kobiety:

Kategoria ROLKI K2 : 18 - 29 lat (rocznik 2002-1991);

Kategoria ROLKI K3 : 30 - 39 lat (rocznik. 1990-1981);

Kategoria ROLKI K4 : 40 - 49 lat (rocznik 1980-1971);

Kategoria ROLKI K5 : 50 - 59 lat (rocznik 1970-1961);

Kategoria ROLKI K6 : 60 lat i więcej lat (rok ur. 1960 i wcześniejsze).

 

Mężczyźni:

Kategoria ROLKI M2 : 18 - 29 lat (rocznik 2002-1991);

Kategoria ROLKI M3 : 30 - 39 lat (rocznik. 1990-1981);

Kategoria ROLKI M4 : 40 - 49 lat (rocznik 1980-1971);

Kategoria ROLKI M5 : 50 - 59 lat (rocznik 1970-1961);

Kategoria ROLKI M6 : 60 lat i więcej lat (rok ur. 1960 i wcześniejsze).

 

 

6. Opłaty

Opłaty wnoszone do 20 lipca 2020 włącznie

Maraton/Półmaraton i SPRINT (razem) – 80zł

Maraton/Półmaraton – 60zł

SPRINT – 40zł

 

Opłaty wnoszone po 21 lipca 2020 włącznie

Maraton/Półmaraton i SPRINT (razem) – 120zł

Maraton/Półmaraton – 100zł

SPRINT – 60zł

 

Osoby wpłacające za dwie konkurencje winny dokonać opłaty w jednym przelewie zgodnie z powyższym zestawieniem.

 

Dane do wpłaty:

Żyrardowskie Towarzystwo Cyklistów

96-300 Żyrardów, ul. Cieszyńska 5

Bank BGŻ

64 2030 0045 1110 0000 0275 0940

Organizator nie zwraca wniesionej opłaty startowej.

 

 

6. Warunki uczestnictwa - zgłoszenia:

 • udział dla wszystkich rolkarzy
 • uczestnik musi spełnić następujące warunki:

 

a) dokona prawidłowej rejestracji , tj:

I. wypełni kartę zgłoszeniową dostępną na stronie internetowej www.ztc.pl

II. najpóźniej w ciągu 7 dni od rejestracji uiści przelewem opłatę startową na konto Organizatora (opłatę przelewem należy wnieść najpóźniej do 30 lipca 2020).
III. Po 30 lipca opłatę można wnieść jedynie gotówką w BIURZE ZAWODÓW

 

b) podczas dokonywania rejestracji do zawodów zaakceptuje następującą klauzulę:

 

„Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa oraz polityki prywatności i zgłaszam swoje uczestnictwo w ww. zawodach. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz publikowanie list startowych i wyników przez Żyrardowskie Towarzystwo Cyklistów z siedzibą w Żyrardowie w tym szczególnie do publikacji list startowych, wyników i komunikatów. Niniejsza deklaracja obowiązuje na wszystkich zawodach organizowanych przez Żyrardowskie Towarzystwo Cyklistów - ŻTC.”
Ten sam efekt uzyskujemy rejestrując się przez internet – zatwierdzając powyższą klauzulę w toku rejestracji na stronie www.ztc.pl .

Potwierdzeniem udziału w zawodach ŻTC BIKE RACE jest rejestracja, dokonanie opłaty wpisowego oraz start w danej edycji.

Każdy uczestnik jest zobowiązany do jazdy w kasku sztywnym. Kaski muszą być prawidłowo zapięte, tak aby zapewniały optymalną ochronę głowy przez cały czas. Kaski nie mogą posiadać daszków rowerowych.
 

7. Program zawodów, dystanse:

 • Biuro zawodów: Biuro Zawodów , start i meta na lotnisku w Przasnyszu przy siedzibie Aeroklubu Północnego Mazowsza - Sierakowo 56, 64-300 Przasnysz

 

SPRINT
odbiór numerów i zaczytywanie chipów odbywa się

w Biurze Zawodów 2 sierpnia 2020 od godziny 9:00 do godziny 11:00.

 • dystans 100m

 

MARATON i PÓŁMARATON

 • odbiór numerów i zaczytywanie chipów odbywa się

w Biurze Zawodów 2 sierpnia 2020 od godziny 9:00 do godziny 14:00.

 • start ostry wszystkich kategorii i na obu dystansach w jednej grupie o godz. 15:00;
 • dystanse:
  MARATON dystans: 37,2 km (4 okr. po 9,3 km)
  PÓŁMARATON dystans: 18,6 km (2 okr. po 9,3 km)
 • przewidujemy, że ceremonia dekoracji zwycięzców dla wszystkich kategorii rozpocznie się od godz. 16:30 (po około pół godziny od zakończenia maratonu.

 

8. Sposób przeprowadzania imprezy:

 • wszyscy rejestrujący się do zawodów są automatycznie klasyfikowani na dystansie PÓŁMARATONU. Osoby startujące w MARATONIE (czyli na dystansie 37,2 km (4 okr. po 9,3 km) na półgodziny przed startem winni zgłosić ten fakt sędziemu na linii startu.
  UWAGA! Brak tego zgłoszenia przed startem oznacza, że uczestnik zostanie sklasyfikowany na dystansie PÓŁMARATONU!
 • pomiar czasu na dystansie biegu Maratonu i Półmaratonu, odbywać się będzie przy pomocy chipów;
 • pomiar czasu na dystansie SPRINTU odbywać się będzie przy pomocy fotofiniszu
 • posiadanie kompletu numerów z chipami i ich prawidłowe zamocowanie jest warunkiem wystartowania w zawodach oraz sklasyfikowania w komunikacie końcowym zawodów (jeden numer obowiązuje w obu konkurencjach)
 • w celu ustalenia prawidłowej kolejności zawodników obu biegów, na mecie zastosowany zostanie fotofinisz
 • przy przeprowadzaniu wyścigów będą obowiązywały przepisy PZSW;
 • trasa będzie oznakowana, na stałe zabezpieczona przez sędziów, ratowników

medycznych i obsługę techniczną oraz porządkową;

 • WYNIKI – bezpośrednio po zakończeniu wyścigu w Biurze Zawodów i na stronie internetowej www.ztc.pl publikowane będą wyniki nieoficjalne.
 • Ostateczne wyniki dotyczące wszystkich uczestników opublikowane zostaną

na stronie www.ztc.pl po zakończeniu rozpatrywania ewentualnych reklamacji. Każdy uczestnik może wnieść reklamację w ciągu 48 godzin, licząc

od czasu publikacji wyników nieoficjalnych. Po tym czasie i wprowadzeniu uznanych korekt, wyniki stają się wynikami ostatecznymi i nie podlegają dalszym reklamacjom.

 

9. Świadczenia dla zawodników:

W ramach wpisowego zawodnik otrzymuje:

 • prawo udziału w zawodach, przejazd oznakowaną i zabezpieczoną trasą;
 • obsługę sędziowską (pełne wyniki będą dostępne na stronie internetowej

Organizatora);

 • serwis foto (fotografie będą dostępne na stronie internetowej Organizatora);
 • zabezpieczenie medyczne;
 • posiłek regeneracyjny;

 

10. Kontrola antydopingowa:

podczas wyścigu obowiązują przepisy antydopingowe PZSW.

 

 1. Ruch drogowy:
  Wyścig będzie się odbywać przy zamkniętym ruchu drogowym.
  organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na

trasie powstałe z winy uczestników wyścigów.

 

12. Nagrody:

• nagrody przysługują osobom klasyfikowanym według czasu brutto

SPRINT:

• klasyfikacja będzie prowadzona osobno dla kobiet i mężczyzn

• nagradzamy pucharami:

- miejsca I-III w kat. Open Kobiet i Open Mężczyzn

MARATON I PÓŁMARATON:

• klasyfikacja będzie prowadzona osobno dla kobiet i mężczyzn

• nagradzamy pucharami:

- miejsca I-III na dystansie MARATON – w kat. Open Kobiet i Open Mężczyzn

- miejsca I-III na dystansie PÓŁMARATON – w kat. Open Kobiet i Open Mężczyzn

• ponadto nagradzamy pucharami miejsca I-III w każdej kategorii wiekowej na obu dystansach.
 

• wśród uczestników zostaną rozlosowane upominki ufundowane przez sponsorów

 

13. Ceremonia dekoracji:

trofea będą wręczane wyłącznie na podium podczas oficjalnej ceremonii dekoracji zwycięzców. Organizator zwraca się z prośbą o występowanie na podium w strojach sportowych, klubowych lub reprezentacyjnych.

 

14. Kary:

w zakresie kar obowiązują Przepisy Sportowe PZSW.

 

15. Pomoc techniczna:

po trasie wyścigu nie mogą poruszać się żadne pojazdy pomocy technicznej

obsługujące poszczególnych zawodników. Pomoc techniczna udzielana jest

w dowolnym punkcie trasy, jedynie przez pojazdy techniczne Organizatora bądź

wyznaczone osoby ze stałych punktów. Dopuszcza się pomoc techniczną pomiędzy

zawodnikami.

 

16. Protesty:

protesty do Sędziego Głównego zawodów można składać w formie pisemnej

w czasie trwania zawodów.

 

17. Informacje dodatkowe:

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe

podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich;

 • każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność;
 • każdy uczestnik ma obowiązek zamontować numery startowe zgodnie

z zaleceniem Organizatora, po jednym numerze na każdej nodze i po jednym numerze z chipem po obu stronach kasku - brak lub nieczytelny numer startowy oznacza bezwzględną dyskwalifikację;

 • używać można jedynie oficjalnych numerów startowych;
 • osoby bez numerów startowych mają zakaz poruszania się po trasie wyścigu,

w przeciwnym razie będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną;

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione

w trakcie trwania zawodów;

 • organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na

trasie powstałe z winy uczestników wyścigu;

 • wyścig odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne;
 • po zakończeniu wyścigu obowiązuje zakaz pozostawania z chipami w strefie

mety w odległości mniejszej niż 30 metrów od anten pomiarowych (obowiązuje zakaz zawracania w kierunku mety);

 • wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy wyścigu i szczególną

troskę o środowisko naturalne;

 • w przypadku rezygnacji z udziału w imprezie wpisowe nie podlega zwrotowi;
 • uczestnik wyścigu wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje

warunki niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich

danych osobowych przez Organizatora w celu prawidłowej obsługi zawodów;

 • Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji

niniejszego regulaminu oraz do jego zmian (aktualny regulamin jest dostępny

na stronie internetowej cyklu oraz w siedzibie Organizatora);

 

21. Informacja o szpitalach:

najbliższy szpital:

Szpital im. dr Wojciecha Oczko w Przasnyszu
ul.Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel. 29 753 43 00