Regulamin

 

REGULAMIN BIEGÓW ULICZNYCH z cyklu "….W BIEGU"

 1. Cele:
  • popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy czynnego wypoczynku i aktywności ruchowej
  • promocja Miasta Rawy Mazowieckiej i Miasta Żyrardów jako miejsc przyjaznych sportowcom
 2. Organizator:
  Żyrardowskie Towarzystwo Cyklistów ŻTC
  96-300 Żyrardów, ul. Cieszyńska 5
  www.ztc.pl
 3. Terminy i miejsca:
  • Rawa Mazowiecka 28 kwietnia – niedziela - Baza – OSiR ul. Tatar1
  • Żyrardów 1 września niedziela - Baza Kąpielisko ZALEW ŻYRARDOWSKI ul. Świerkowa
 4. Uczestnicy:
  W Biegu Głównym mogą brać udział zawodnicy , którzy ukończyli 18 rok życia / rocznik 1999/ , niezależnie od miejsca zamieszkania.
 5. Kategorie

  KOBIECE

  Kategoria K 20 : 18 - 29 lat (roczniki 2001-1990)
  Kategoria K 30 : 30 - 39 lat (roczniki 1989-1980)
  Kategoria K 40 : 40 – 49 lat (roczniki 1979-1970)
  Kategoria K 50 : 50 – 59 lat (roczniki 1969-1960)
  Kategoria K 60 : 60 – 69 lat (roczniki 1959- 1950)
  Kategoria K 70+ : 70 lat i więcej (roczniki 1949 i wcześniejsze)

  MĘSKIE

  Kategoria M 20 : 18 - 29 lat (roczniki 2001-1990)
  Kategoria M 30 : 30 - 39 lat (roczniki 1989-1980)
  Kategoria M 40 : 40 – 49 lat (roczniki 1979-1970)
  Kategoria M 50 : 50 – 59 lat (roczniki 1969-1960)
  Kategoria M 60 : 60 – 69 lat (roczniki 1959- 1950)
  Kategoria M 70+ : 70 lat i więcej (roczniki 1949 i wcześniejsze)

  Kategorie wiekowe młodzieży startującej w "RAWA W BIEGU"
  K 16: (2003-2002) od 16 do 17 roku życia
  M 16: (2003-2002) od 16 do 17 roku życia

  Uczestnicy startujący w kat. K16 i M16 mogą się rejestrować do startu jedynie w dniu imprezy w BIURZE ZAWODÓW i nie ponoszą kosztów opłaty startowej.

 6. Warunki uczestnictwa:
  Warunkiem udziału w imprezie jest:
  • zgłoszenie internetowe (lub osobiste w dniu zawodów) do udziału w zawodach oraz uiszczenie opłaty startowej (patrz pkt. IX Regulaminu)
  • czytelny podpis na Karcie Zgłoszeniowej przed pierwszym startem w ŻTC BIKE RACE 2018 „… W BIEGU”, w którym zawodnik będzie brał udział, pod następującą klauzulą:
   "Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w ww. zawodach. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Żyrardowskie Towarzystwo Cyklistów z siedzibą w Żyrardowie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883). Niniejsza deklaracja obowiązuje na wszystkich edycjach cyklu."
   Ten sam efekt uzyskujemy rejestrując się przez internet – zatwierdzając powyższą klauzulę w toku rejestracji na stronie www.ztc.pl .
 7. Strona sportowa:
  • nad poprawnością strony sportowej czuwa Sędzia Główny,
  • w czasie biegu zawodnik nie może korzystać z pomocy innych osób pod karą dyskwalifikacji. Skracanie trasy także doprowadzi do dyskwalifikacji zawodnika.
 8. Strona medyczna:
  • wszystkich uczestników imprezy obowiązuje posiadanie aktualnych badań lekarskich.
  • osoby dorosłe mogą wystartować na własną odpowiedzialność wypełniając stosowny formularz w obecności sędziego po okazaniu dokumentu tożsamości Za osoby nieletnie podpis składa rodzic lub prawny opiekun w obecności sędziego po okazaniu dokumentów tożsamości obojga.
  • organizator zapewnia opiekę lekarską od rozpoczęcia do zakończenia zawodów.
  • w przypadkach uzasadnionych Lekarz Zawodów ma prawo nie dopuścić zawodnika do udziału w imprezie .
 9. Strona finansowa - opłata startowa
  • 40 zł - dla wszystkich uczestników, startujących w Rawie Mazowieckiej, którzy zarejestrują się do dnia 20 kwietnia 2019 i do tego terminu wpłacą wpisowe za start w Rawie Maz., w tej opłacie jest numer startowy z chipami i wręczany na mecie medal za ukończenie biegu.
  • 40 zł - dla wszystkich uczestników, startujących w Żyrardowie, którzy zarejestrują się do dnia 20 sierpnia 2019 i do tego terminu wpłacą wpisowe za start w Żyrardowie, w tej opłacie jest numer startowy z chipami i wręczany na mecie medal za ukończenie biegu.
  • 60zł - dla wszystkich pozostałych (można się rejestrować nawet w dniu zawodów);

   Wpłaty prosimy kierować na nr konta: 68 1160 2202 0000 0002 8716 9050 z dopiskiem "RAWA W BIEGU 2019 za bieg w Rawie Mazowieckiej" lub "ŻYRARDÓW W BIEGU 2019 za bieg w Żyrardowie".

   Opłata startowa nie podlega zwrotowi

 10. Zgłoszenia:

  Rejestracji dokonujemy na stronie www.ztc.pl w zakładce BIEGIULICZNE >LISTA STARTOWA / ZAPISY<
  Informacje o biegu:
  Telefoniczne - 607626723
  Mailowe: ztc@onet.eu
  lub na KONTAKT na stronie organizatora ŻTC

 11. Nagrody:

  Bieg Główny - trzech pierwszych zawodników i zawodniczek oraz w kategoriach wiekowych zwycięzcy.

 12. Postanowienia końcowe:

  • Bieg odbędzie się bez względu na pogodę,
  • biegiem kieruje Sędzia Główny, który decyduje w sprawach organizacyjnych oraz w sprawach spornych,
  • dostarczone przez organizatora numery startowe należy umieścić z przodu na odzieży wierzchniej w sposób umożliwiający odczytanie numeru startowego przez cały czas trwania biegu, nieczytelny numer startowy lub umieszczony w innym miejscu może być podstawą do dyskwalifikacji,
  • organizator zabezpiecza szatnie do przebrania się w strój sportowy ale nie odpowiada za rzeczy zagubione lub pozostawione przez zawodników,
  • organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu,
  • o sprawach nie objętych regulaminem decyduje Organizator.

  Program w dniu zawodów:

  RAWA MAZOWIECKA - ŻYRARDÓW

  • 8.00 – 9.00 Weryfikacja i wydawanie numerów i ewentualne zapisy.
  • 10.00 - Start Biegu Głównego - 10000m
  • 12.30 - Ceremonia wręczenie nagród Biegu Głównego

  POLITYKA PRYWATNOŚCI