Regulamin

 

KOMUNIKAT REGULAMINOWY ŻTC BIKE RACE 2020

Od 1 sierpnia rozpoczniemy zmagania w ramach ŻTC BIKE RACE 2020. Będą to wyjątkowe zawody, bo po raz pierwszy organizowane w reżimie sanitarnym. W celu zapewnienia maksymalnie możliwego bezpieczeństwa dla uczestników zmagań, organizator zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sportu, Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Polskiego Związku Kolarskiego wprowadza następujące rozwiązania:

- w ramach ŻTC BIKE RACE 2020 zostaną zorganizowane dwa odrębne wyścigi SUPER PRESTIGE [SP] oraz FIT RACE [FR];

- uruchamiamy oddzielne konta do wpłat dla poszczególnych cykli wyścigów;

SUPER PRESTIGE [SP] – 68 1160 2202 0000 0002 8716 9050

FIT RACE [FR] - 39 1160 2202 0000 0003 8888 4548

- dokonane wpłaty nie podlegają zwrotowi i nie ma możliwości przeniesienia ich na inny wyścig;

- wpłaty na konto dokonywane mogą być najpóźniej na 4 dni przed zawodami;

- wprowadzona zostaje separacja zawodników do odpowiednich stref w rejonie startu. PRZEKROCZENIE WŁAŚCIWEJ STREFY RÓWNOZNACZNE JEST Z WYKLUCZENIEM Z WYŚCIGU, separacja dotyczy także rozgrzewki;

- OBSŁUGIWANI W BIURZE ZAWODÓW UCZESTNICY SĄ ZOBOWIĄZANI DO UŻYWANIA MASEK

- obowiązuje limit uczestników odpowiednio 150 osób dla FIT RACE i 150 osób dla SUPER PRESTIGE, o dopuszczeniu do udziału decyduje kolejność dokonania opłaty startowej;

- prosimy o dokonywanie wszystkich możliwych czynności w sposób zdalny;

- nie organizujemy biesiad oraz ciepłych posiłków regeneracyjnych;

- podczas aktywności sportowej nie ma obowiązku zakrywania nosa i ust oraz zachowania 2 metrowego dystansu społecznego, ponieważ ze względu na specyfikę sportu nie jest to obiektywnie możliwe. Zaleca się jednak jak najmniejszy kontakt pomiędzy wszystkimi obecnymi i utrzymywanie dystansu 2 m tak często jak tylko jest to możliwe.

REGULAMIN 

 1. Nazwa cyklu: FIT RACE  2020
  ŻTC BIKE RACE
 2. Cel zawodów:
  • Popularyzacja zdrowego trybu życia poprzez sport i rekreację.
  • Rozwój sportu kolarskiego we wszystkich kategoriach wiekowych.
  • Rozwój form treningowych w kolarstwie.
  • Propagowanie regionów i miejsc przyjaznych kolarstwu.
 3. Kalendarz wyścigów 2020:
  • 01.08 – Mińsk Mazowiecki – Memoriał Feliksa Rawskiego
  • 02.08 – Biała Rawska
  • 16.08 – Grójec 
  • 22.08 – Góra Kalwaria
  • 30.08 – Żyrardów FINAŁ CYKLU
 4. Informacje: www.ztc.pl
 5. Organizator:

Żyrardowskie Towarzystwo Cyklistów 96-300 Żyrardów
ul. Cieszyńska 5
e-mail: ztc@onet.eu
tel.: 601 287 932, 607 626 723
Konto bankowe do wpłat opłaty startowej przelewem : 68 1160 2202 0000 0002 8716 9050
Dyrektor wyścigu: Wojciech Pawelec.

 1. Kategorie wiekowe 2020.

W wyścigach szosowych FIT RACE [FR]:

Kategoria M2 : 18 - 29 lat (roczniki 2002-1991)

Kategoria M3 : 30 - 39 lat (roczniki 1990-1981)

Kategoria M4 : 40 – 49 lat (roczniki 1980-1971)

Kategoria M5+ : 50 lat i więcej (roczniki 1970 i wcześniejsze)

W cyklu FIT RACE [FR] wszystkie kategorie startują razem na jednym dystansie.

UWAGA, można jednocześnie być zarejestrowanym w cyklu FIT RACE i w cyklu SUPER PRESTIGE. Wymaga to oddzielnej rejestracji do każdego z dwóch cykli. Każda z tych rejestracji oznacza, że mamy pakiet startowy właściwy dla danego cyklu.

Jeśli jesteśmy zarejestrowani w obu cyklach i posiadamy aktywne pakiety startowe do obu cykli, możemy w danym dniu uczestniczyć w jednym z nich (do wyboru) bez konieczności zgłaszania, który cykl tego dnia wybieramy.
Natomiast obowiązkowo trzeba jechać we właściwej grupie startowej z właściwym pakietem startowym.

 1. Warunki uczestnictwa:

Aby uczestniczyć w wyścigach ŻTC BIKE RACE trzeba zarejestrować się do bazy uczestników (FIT RACE lub SUPER PRESTIGE) , wykupić pakiet startowy (wielokrotnego użytku) i opłacić startowe – szczegółowy opis poniżej;

ŻTC BIKE RACE to cykl ogólnodostępnych imprez rowerowych dla wszystkich (zawodników z licencją oraz osób bez licencji), rozgrywanych we wskazanych terminach i miejscowościach.

Uczestnikiem ŻTC BIKE RACE będzie osoba spełniająca następujące warunki:

 

  • Dokona rejestracji na jeden z dwóch wymienionych niżej sposobów:
   • wypełni Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.żtc.pl (rejestracja za pomocą internetu nie jest możliwa na mniej niż trzy dni przed terminem zawodów) lub dokona osobistego zgłoszenia w Biurze Zawodów w dniu imprezy – dla osób niezarejestrowanych przez internet zapisy w BIURZE ZAWODÓW wyłącznie do godziny 10:00.
  • Dokona opłaty startowej. W wypadku wnoszenia opłaty przelewem oryginał dowodu opłaty startowej należy zachować do wglądu i okazania w Biurze Zawodów.
  • Pobierze pakiet startowy (odpłatność 20,00 zł.) – UWAGA ! Przez cały rok dla jednego uczestnika, w jednym cyklu, obowiązuje ten sam numer startowy – na pakiet startowy składają się numer z chipami montowany na rowerze pod siodełkiem i dwa numery materiałowe na koszulkę.

Każdy uczestnik jest zobowiązany do prawidłowego zamocowania wszystkich trzech numerów. Numer z chipami musi być kompletny i zamocowany do sztycy pod siodełkiem, a numery na koszulkę muszą być zamocowane na wysokości nerek na plecach po obu stronach w sposób trwały i umożliwiający odczytanie numeru startowego przez cały czas trwania wyścigu.

UWAGA ! pakiety startowe z lat poprzednich opublikowane na liście specjalnej - w zakładce LISTA STARTOWA /ZAPISY - zachowują ważność. Pozostałe pakiety z lat poprzednich nie będą funkcjonować i właściciele tych pakietów są zobowiązani do wykupienia nowych pakietów na 2020 rok.

Prawidłowe działanie chipów można każdorazowo sprawdzić w Biurze Zawodów .

W wypadku niesprawności chipów można wymienić numer startowy:
- bezpłatnie w wypadku gdy cały numer jest kompletny, a chipy nienaruszone fizycznie
- odpłatnie (20,00zł) we wszystkich innych wypadkach.

W wypadku braku aktualnego pakietu z już nadanym numerem startowym (zagubienia, zniszczenia, zapomnienia itp.) można dokonać odpłatnej wymiany pakietu startowego na nowy pakiet o innym numerze ale wówczas poprzedni numer traci ostatecznie ważność i nie może być ponownie używany w przyszłości.

Zalecamy staranne przechowywanie całego pakietu startowego.

W ramach cyklu FIT RACE nie przewidujemy kategorii kobiecych. Wszystkie panie zapraszamy do startu w kobiecym peletonie w SUPER PRESTIGE.

Uwaga: Formularz zgłoszeniowy do cyklu ŻTC BIKE RACE wypełnia się tylko jeden raz i tylko w wypadku, gdy nie ma nas na LIŚCIE STARTOWEJ - osoby znajdujące się na liście startowej opublikowanej w zakładce LISTA STARTOWA/ZAPISY nie rejestrują się powtórnie, a ich obecność na LIŚCIE STARTOWEJ jest jednoznaczna ze zgodą na poniżej opublikowaną klauzulę. Rejestracja obowiązuje przez wszystkie edycje, w których uczestnik będzie brał udział. Warunkiem udziału w imprezie jest podpis na Formularzu zgłoszeniowym przed pierwszym startem w ŻTC BIKE RACE, w którym zawodnik będzie brał udział, pod następującą klauzulą:

„Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa oraz polityki prywatności i zgłaszam swoje uczestnictwo w ww. zawodach. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz publikowanie list startowych i wyników przez Żyrardowskie Towarzystwo Cyklistów z siedzibą w Żyrardowie w tym szczególnie do publikacji list startowych, wyników i komunikatów. Niniejsza deklaracja obowiązuje na wszystkich imprezach organizowanych przez Żyrardowskie Towarzystwo Cyklistów - ŻTC.”

Ten sam efekt uzyskujemy rejestrując się przez internet – zatwierdzając powyższą klauzulę w toku rejestracji na stronie www.ztc.pl.

Potwierdzeniem udziału w poszczególnych edycjach ŻTC BIKE RACE jest rejestracja, dokonanie opłaty wpisowego oraz start w danej edycji.

Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność

Każdy uczestnik ŻTC BIKE RACE jest zobowiązany do jazdy w kasku sztywnym.

Start w FIT RACE na dowolnym rowerze z wyłączeniem używania rowerów czasowych, lemondek, rowerów poziomych i tandemów. Preferowane rowery szosowe.

 1. Opłaty.

60 zł - normalny koszt uczestnictwa - opłata startowa dokonana przelewem na wskazane konto na minimum 4 dni przed edycją za którą opłata jest wnoszona.

Konto bankowe do wpłat opłaty startowej przelewem : 39 1160 2202 0000 0003 8888 4548

Osoba posiadająca pakiet startowy i mająca opłaconą opłatę startową na daną edycję, jest automatycznie zarejestrowana do udziału w tej edycji i nie ma obowiązku odwiedzania BIURA ZAWODÓW przed startem.

Opłata startowa może być dokonywana
- przelewem na więcej niż 4 dni przed edycją za którą opłata jest wnoszona i wówczas obowiązuje wysokość normalna opłaty (podana powyżej)
- przelewem na mniej niż 4 dni przed edycją za którą opłata jest wnoszona wówczas w wysokości normalnej powiększonej o 10zł opłaty manipulacyjnej
- gotówką w dniu zawodów i wówczas jest powiększana o opłatę manipulacyjną;

 

Na przelewie bankowym lub pocztowym należy koniecznie zaznaczyć tytuł opłaty zgodnie z poniższym wzorem.:
„(SUPER PRESTIGE lub FIT RACE) -Miejscowość” oraz imię , nazwisko i kategorię uczestnika.
przykładowe, prawidłowo opisane tytuły wpłaty:
„SUPER PRESTIGE – WARKA- JAN KOWALSKI M60” „FIT RACE – WARKA - JAN KOWALSKI M5+”

W przypadku nie podania tytułu wpłaty, zostanie ona zaksięgowana na poczet najbliższego terminu zawodów.

Przelewów należy dokonywać na minimum 2 dni przed terminem właściwej edycji zawodów. W przeciwnym wypadku oplata zostanie zaksięgowana na następną z kolei edycję bez prawa do jej zwrotu.

Osoby, które nie są zarejestrowane przez internet i rejestrują się do udziału w BIURZE ZAWODÓW na mniej niż jedną godzinę przed wyznaczoną godziną startu, obowiązuje opłata w wysokości 120zł bez względu na kategorię..

Organizator nie zwraca opłaty startowej.

Istnieje możliwość przeniesienia opłaty startowej na inną edycję lub osobę po uprzednim pisemnym zgłoszenia zaistniałego zdarzenia oraz przedstawieniu potwierdzenia wpłaty wpisowego. Przeniesienie opłaty możliwe jest nie później niż na 4 dni przed terminem zawodów, na które została wpłacona.

 1. Program ramowy zawodów.

Każda edycja cyklu ŻTC BIKE RACE przeprowadzona będzie według następującego programu:

W dniu wyścigu:

Jest to program o charakterze orientacyjnym i możliwe są jego modyfikacje , które będą ogłaszane przed każdą edycją imprezy na www.ztc.pl

  • godz. 9:00 – 11:00 zapisy w Biurze Zawodów
   (dla osób niezarejestrowanych przez internet zapisy wyłącznie do godziny 10:00)
  • godz. 12:00 – start ostry:
   • FIT RACE – wszystkie kategorie
  • godz. 14.30 - 15.00 – dekoracja zwycięzców w około 30 minut po zakończeniu wyścigu 
    
 1. Sposób przeprowadzania imprezy:

Przy przeprowadzaniu wyścigów będą obowiązywały przepisy PZKol.

Wyścigi zostaną przeprowadzone na trasach okrężnych wokół miejscowości, w których odbywać się będą poszczególne edycje ŻTC BIKE RACE , według załączonych opisów i schematów zamieszczonych w informacjach o imprezie na stronie internetowej, a także dostępnych w Biurze Zawodów w dniu wyścigów.

Trasa będzie oznakowana, na stałe zabezpieczona przez sędziów , ratowników medycznych i obsługę techniczną oraz porządkową.

Uczestnik sam odpowiada za przejechanie właściwej liczby okrążeń zgodnie z zamieszczonym na stronie www.ztc.pl dla danej trasy i kategorii wiekowej opisem.

WYNIKI – bezpośrednio po zakończeniu wyścigu publikujemy wyniki pierwszych 3 uczestników w każdej kategorii. Kompletne wyniki dotyczące wszystkich uczestników opublikujemy każdorazowo w ciągu 24 godzin na stronie www.ztc.pl w zakładce WYNIKI. Będą to wyniki wstępne – nieoficjalne, każdy uczestnik może wnieść reklamację w ciągu 48 godzin licząc od czasu publikacji wyników wstępnych. Po tym czasie i wprowadzeniu uznanych korekt wyniki stają się wynikami ostatecznymi i nie podlegają dalszym reklamacjom.

Ewentualne reklamacje są przyjmowane jedynie drogą mailową na >>kontakt<< ze strony www.ztc.pl .

 1. Świadczenia dla zawodników.

  W ramach wpisowego zawodnik otrzymuje:
  • prawo udziału w zawodach, przejazd oznakowaną i zabezpieczoną trasą
  • obsługę sędziowską
  • posiłek regeneracyjny po wyścigu,
  • pomiar czasu na cipach RFID.(pełne wyniki będą dostępne na stronie internetowej organizatora),
  • fotofinisz na mecie
  • serwis foto (fotografie będą dostępne na stronie internetowej organizatora),
  • zabezpieczenie medyczne.
    
 2. Klasyfikacja.
  Zwycięzcami danego etapu w kategoriach zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają cały dystans wyścigu.

  Klasyfikacja generalna FIT RACE będzie prowadzona wg następujących zasad:
  • Klasyfikacja Generalna jest klasyfikacją punktową.
  • Do Klasyfikacji Generalnej zaliczymy cztery najlepsze wyniki punktowe uzyskane w sezonie 2020 (przy 5 edycjach cyklu).
  • Klasyfikacja Generalna będzie prowadzona w poszczególnych kategoriach.
  • Punkty będą przyznawane zgodnie z poniższą tabelą w kolejności przyjazdu na metę w peletonie FIT RACE (punkty przydzielane za miejsca w kolejności open):

500-480-465-450-435-425-420-415-410-405-

400-396-392-388-384-380-376-372-368-364-

360-357-354-351-348-345-342-339-336-333-

330-328-326-324-322-320-318-316-314-312-

310-309-308-307-306-305–304–303–302–301 itd – każde kolejne miejsce o jeden punkt mniej , aż do 1 pkt.

Wszyscy którzy dojechali na miejscu dalszym niż 350 otrzymają po jednym punkcie.

W FIT RACE poza klasyfikacją indywidualną będzie prowadzona

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA,

do której będą zaliczane zsumowane wyniki trzech najlepszych na danym etapie zawodników danej drużyny (do klasyfikacji drużynowej zaliczamy zsumowane wyniki ze wszystkich etapów cyklu).
Aby wziąć udział w tej klasyfikacji przed pierwszym startem w danym sezonie należy zgłosić DRUŻYNĘ/KLUB na kontakt ze strony www.ztc.pl podając imienny skład. W danym sezonie nie można uczestniczyć jako członek dwóch lub więcej drużyn.

• W Klasyfikacji Generalnej przy tej samej liczbie punktów wynikających z sumy 9 najlepszych wyników, decyduje łączna suma wszystkich zdobytych punktów. W wypadku kiedy i ta liczba jest identyczna decyduje wzajemna kolejność na ostatniej edycji cyklu, a jeśli obie osoby były na niej nieobecne to kolejność na edycji poprzedzającej itd.
• Aby zostać zwycięzcą cyklu trzeba być sklasyfikowanym w minimum 4 edycjach cyklu.

KLASYFIKACJA KANGURA – poza opisanymi powyżej na finale cyklu zostanie uhonorowany najaktywniejszy uczestnik FIT RACE. W tej klasyfikacji zwycięzcą zostaje uczestnik, który zostanie sklasyfikowany (ukończy) największa liczbę edycji FIT RACE - w wypadku kilku osób o tej samej liczbie ukończonych etapów decyduje suma zdobytych punktów.

Zwycięzcy cyklu w kategoriach i klasyfikacji kangura otrzymają koszulki zwycięzców ŻTC BIKE RACE.

 1. Ruch drogowy.
  • Wyścig szosowy będzie się odbywać przy częściowo ograniczonym ruchu drogowym na czas przejazdu kolumny wyścigu.
  • W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja oraz służby Organizatora ułatwią włączanie się do ruchu.
  • Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy z pojedynczych posesji.
  • Zawodnicy jadący w tylnych grupach lub pojedynczo, przed którymi nie ma pojazdu policji ani pilota muszą jechać prawą stroną drogi.
  • Wyścig szosowy przeprowadzany jest zgodnie z zasadami ruchu drogowego, które obowiązują wszystkich uczestników.
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie powstałe z winy uczestników wyścigów.
    
 2. Nagrody.

Nagrodami głównymi cyklu ŻTC BIKE RACE są TYGODNIOWE POBYTY W 4-OSOBOWYM APARTAMENCIE w Zakopanem - RADOWID12 z możliwością wymiany na pobyt w Bułgarii - apartamentowiec KALIA w Słonecznym Brzegu

W cyklu wyścigów FIT RACE zastosujemy dodatkowo (poza klasyfikacjami w kategoriach wiekowych) klasyfikację open – zwycięzca cyklu FIT RACE w klasyfikacji OPEN otrzyma
NAGRODĘ GŁÓWNĄ
ŻTC BIKE RACE 2020

Na poszczególnych edycjach w każdej kategorii wiekowej zostaną wręczone trofea sportowe oraz nagrody rzeczowe przekazane przez Sponsorów.

 1. Ceremonia dekoracji.

Nagrody, puchary, tytuły oraz wszelkie trofea i świadczenia z tym związane będą wręczane tylko na podium podczas oficjalnych ceremonii dekoracji zwycięzców i otrzymują je tylko uczestnicy będący osobiście na dekoracji. Organizator zwraca się z prośba o występowanie na podium w strojach kolarskich lub klubowych.

 1. Pomoc techniczna.

Po trasie wyścigu nie mogą poruszać się żadne pojazdy pomocy technicznej obsługujące poszczególnych zawodników. Pomoc techniczna dozwolona jest jedynie przez pojazdy techniczne lub osoby ze stałych miejsc w dowolnym punkcie trasy (z wyjątkiem ostatniego kilometra), jak też dopuszcza się pomoc techniczną pomiędzy zawodnikami.

 1. Informacje dodatkowe.
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.
  • Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
  • Każdy uczestnik ma obowiązek zamontować numery startowe zgodnie z zaleceniem organizatora.
  • Używać można jedynie oficjalnych numerów startowych cyklu.
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie powstałe z winy uczestników wyścigu.
  • Osoby bez numerów startowych mają zakaz poruszania się po trasie wyścigu , w przeciwnym razie będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną.
  • Wyścig odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
  • Po zakończeniu wyścigu obowiązuje zakaz pozostawania z chipami w strefie mety w odległości mniejszej niż 30 metrów od anten pomiarowych.
  • Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy wyścigu i szczególną troskę o środowisko naturalne.
  • W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie Organizator nie wypłaca zwrotu wpisowego.
  • Uczestnik wyścigu wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową (bądź rejestrując się przez internet na stronie www.ztc.pl ) akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
  • Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian (aktualny regulamin jest dostępny na stronie internetowej cyklu oraz w siedzibie Organizatora).
  • Informacje o najbliższych szpitalach znajdują się w informacjach o imprezie na stronie internetowej, a także w Biurze Zawodów w dniu wyścigów.
  • zorganizowane grupy kolarzy (kluby, grupy towarzyskie, pracownicy firm itp) mogą opłacać startowe grupowo i wówczas przy dokonywaniu opłaty jednym przelewem na daną edycję, uzyskują następujące upusty zależne od liczby osób startujących w tej edycji;

liczba startujących

opłata za 1 osobę

upust w %

3-4 osoby

58 zł

3%

5-10 osób

56 zł

7%

11-20 osób

53 zł

12%

21-30 osób

49 zł

18%

powyżej 31 osób

45 zł

25%

  • Aby skorzystać z upustów grupowych, poza dokonaniem opłaty jednym przelewem, należy na minimum 4 dni przed opłacaną edycją, wysłać listę osób, których ta opłata dotyczy na adres ztc@onet.

18. Warunki epidemiologiczne

W związku z warunkami organizator prosi wszystkich o bezwzględne przestrzeganie zasad   bezpieczeństwa epidemiologicznego. 
Jednocześnie informujemy, że podczas imprezy nie będzie bufetu, sklepiku ani żadnej formy biesiady.