REGULAMIN MP-AMATORZY

 

MP ODWOŁANE

MISTRZOSTWA POLSKI dla AMATORÓW
w kolarstwie szosowym ze startu wspólnego

1. Organizator:

Żyrardowskie Towarzystwo Cyklistów
96-300 Żyrardów, ul. Cieszyńska 5
e-mail: k.kwiatkowski1@poczta.onet.pl
tel: 601 287 932

Konto bankowe :
39 1160 2202 0000 0003 8888 4548

Dyrektor Wyścigu Wojciech Pawelec

2. Cel zawodów:

  • Wyłonienie Mistrzów Polski dla Amatorów na rok 2020
  • Popularyzacja zdrowego trybu życia poprzez sport.
  • Rozwój sportu kolarskiego we wszystkich kategoriach wiekowych.
  • Rozwój form treningowych w kolarstwie.
  • Propagowanie regionów i miejsc przyjaznych kolarstwu.

3. Termin i miejsce:
21 czerwca 2020 Rawa Mazowiecka - niedziela

4. Informacje:

www.ztc.pl

zakładka MP2020RAWA – „KALENDARZ MP2020RAWA” -
– „ MISTRZOSTWA POLSKI dla AMATORÓW”

5. Kategorie wiekowe:

kobiece
Kategoria KO : 18 lat i starsze (rocznik 2002 i starsze)

męskie

Kategoria M2 : 18 - 29 lat (roczniki 2002-1991)

Kategoria M3 : 30 - 39 lat (roczniki 1990-1981)

Kategoria M4 : 40 – 49 lat (roczniki 1980-1971)

Kategoria M5 : 50 - 59 lat (roczniki 1970-1961)

Kategoria M6+ : 60 lat (roczniki 1960 i starsze)

6. Warunki uczestnictwa MP dla AMATORÓW - zgłoszenia:
Mistrzostwa Polski dla Amatorów w kolarstwie szosowym ze startu wspólnego to impreza dla zawodników dla wszystkich chętnych (możliwy jest udział bez licencji).

Aby wystartować w MISTRZOSTWACH dla AMATORÓW należy:
-zarejestrować się do Mistrzostw wypełniając formularz zgłoszeniowy
-wnieść opłatę startową

Szczegóły poniżej;

Od stycznia 2020 do 18 czerwca 2020 formularz zgłoszeniowy wypełniamy przez Internet
– jest on dostępny na stronie www.ztc.pl w zakładce WYŚCIGI - MP2020RAWA
>>ZAPISY MP DLA AMATORÓW<<

Osoba, która wypełniła formularz zgłoszeniowy wnosi opłatę startową przelewem na konto:
39 1160 2202 0000 0003 8888 4548
Wysokość opłaty startowej zależy od terminu jej wnoszenia
– szczegóły w punkcie 7. Regulaminu

Na przelewie należy koniecznie zaznaczyć tytuł opłaty:
„Nazwisko , imię , rok urodzenia uczestnika - MP DLA AMATORÓW – RAWA 2020”.

UWAGA! Rejestracja przez Internet oraz opłata wnoszona przelewem jest przyjmowana jedynie do 18 czerwca 2020.

Osoby, które do 18 czerwca 2020 nie przejdą prawidłowo, wyżej opisanej procedury, będą mogły zarejestrować się do Mistrzostw przechodząc procedurę ręcznego wypełnienia formularza zgłoszeniowego i opłacenia opłaty startowej gotówką. Organizator informuje , że rejestracja „ręczna” będzie przyjmowana jedynie w godzinach pracy BIURA ZAWODÓW podanych poniżej i nie odpowiada za ewentualne oczekiwanie w kolejce lub inne niedogodności z tą procedurą związane oraz podkreśla, że osoby rejestrujące się w tej procedurze nie będą otrzymywały okolicznościowych pakietów.

Organizator zwraca się do wszystkich Uczestników aby zakończyli procedurę rejestracyjną najpóźniej do czwartku - 18 czerwca 2020 – pozwoli to na bezkolizyjne uczestnictwo i sprawną obsługę, czego wszystkim życzymy.

Uczestnik dokonujący rejestracji do Mistrzostw Polski akceptuje następującą klauzulę:

„Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w ww. zawodach. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się ze wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Żyrardowskie Towarzystwo Cyklistów z siedzibą w Żyrardowie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883). Niniejsza deklaracja obowiązuje na wszystkich edycjach cyklu.”
Każdy uczestnik jest zobowiązany do jazdy w kasku sztywnym.
 

7. Opłata startowa.

Do dnia 31 maja 2020 opłata startowa wnoszona przelewem wynosi
• 80 zł - koszt uczestnictwa

Od dnia 1 czerwca 2020 opłata startowa wnoszona przelewem wynosi
• 120 zł - koszt 

Opłata wnoszona po 18 czerwca 2020 jest przyjmowana jedynie gotówką w BIURZE ZAWODÓW i wraz z opłatą manipulacyjną wynosi dla wszystkich kategorii 200zł.

Organizator nie zwraca opłaty startowej. .

8. Program zawodów – biuro zawodów – dystanse – rundy. 

BIURO ZAWODÓW czynne
w sobotę 20 czerwca 2020 w godzinach
14:00 – 19:00.
w dniu 21 czerwca 2020 BIURO ZAWODÓW czynne w godzinach od 7:30 do 8:30

 

PROGRAM w dniu 21 czerwca 2020
08:00 – ceremonia otwarcia Mistrzostw
09:00 – start wszystkich kategorii razem w jednym peletonie
12:30 – ceremonia dekoracji zwycięzców wszystkich kategorii MP dla AMATORÓW

DYSTANS:
Dla wszystkich kategorii - dystans -56km – 2 x 28km

9. Sposób przeprowadzania imprezy:

Przy przeprowadzaniu wyścigów będą obowiązywały przepisy PZKol.
Trasa będzie oznakowana, na stałe zabezpieczona przez obsługę techniczną oraz porządkową i ratowników medycznych.

WYNIKI – bezpośrednio po zakończeniu wyścigu publikujemy w biurze zawodów wyniki pierwszych 3 uczestników w każdej kategorii. Kompletne wyniki dotyczące wszystkich uczestników opublikujemy w ciągu 24 godzin na stronie www.ztc.pl w zakładce WYNIKI. Będą to wyniki wstępne – każdy uczestnik może wnieść reklamację w ciągu 48 godzin licząc od czasu publikacji wyników. Po tym czasie i wprowadzeniu uznanych korekt wyniki stają się wynikami ostatecznymi i nie podlegają dalszym reklamacjom.

10. Świadczenia dla zawodników.
W ramach wpisowego zawodnik otrzymuje:
• prawo udziału w zawodach, przejazd oznakowaną i zabezpieczoną trasą,
• obsługę sędziowską (pomiar na chipach z weryfikacją fotofinishem ),
• posiłek regeneracyjny
• serwis foto (fotografie będą dostępne na stronie internetowej organizatora),
• zabezpieczenie medyczne,
• pakiet startowy (warunek z punktu 6 regulaminu)


11. Kontrola antydopingowa.
Podczas wyścigu obowiązują przepisy antydopingowe PZKol.

12. Ruch drogowy.
• Wyścig szosowy będzie się odbywać przy częściowo ograniczonym ruchu drogowym na czas przejazdu kolumny wyścigu.
W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja oraz służby Organizatora ułatwią włączanie się do ruchu.
• Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.
• Zawodnicy jadący w tylnych grupach lub pojedynczo, przed którymi nie ma pojazdu policji ani pilota muszą jechać prawą stroną drogi.
• Wyścig szosowy przeprowadzany jest zgodnie z zasadami ruchu drogowego, które obowiązują wszystkich uczestników.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie powstałe z winy uczestników wyścigów.

13. Nagrody.
Zwycięzca w każdej kategorii otrzymuje koszulkę mistrzowską i medal.
Za miejsca II i III medale.

14. Ceremonia dekoracji.
Trofea będą wręczane tylko na podium podczas oficjalnej ceremonii dekoracji zwycięzców. Organizator zwraca się z prośba o występowanie na podium w strojach kolarskich lub klubowych.

15. Kary.
W zakresie kar obowiązują Przepisy Sportowe PZKol.

16. Pomoc techniczna.
Po trasie wyścigu nie mogą poruszać się żadne pojazdy pomocy technicznej obsługujące poszczególnych zawodników. Pomoc techniczna może być udzielana jedynie przez pojazdy techniczne organizatora lub osoby ze stałych miejsc w dowolnym punkcie trasy, jak tez dopuszcza się pomoc techniczną pomiędzy zawodnikami. 

17. Informacje dodatkowe.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.
• Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
• Każdy uczestnik ma obowiązek zamontować numery startowe zgodnie z zaleceniem organizatora – wymagane są dwa numery na koszulce i numer z chipami na sztycy pod siodełkiem roweru.
• Używać można jedynie oficjalne numery startowe.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie powstałe z winy uczestników wyścigu.
• Osoby bez numerów startowych mają zakaz poruszania się po trasie wyścigu , w przeciwnym razie będą usuwane z trasy przez obsługę zawodów.
• Wyścig odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
• Po zakończeniu wyścigu obowiązuje zakaz pozostawania z chipami w strefie mety w odległości mniejszej niż 30 metrów od anten pomiarowych.
• Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy wyścigu i szczególną troskę o środowisko naturalne.
• W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie Organizator nie zwraca wpisowego.
• Uczestnik wyścigu wypełniając i podpisując Formularz Zgłoszeniowy akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
• Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian (aktualny regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.ztc.pl oraz w siedzibie Organizatora).

18. Informacja o szpitalach:

Najbliższy szpital:
Szpital Sw. Ducha w Rawie Mazowieckiej
ul. Warszawska 14, 96-200 Rawa Mazowiecka,

telefon: 46 892 17 02

MISTRZOSTWA POLSKI dla AMATORÓW 2020