REGULAMIN

 

PRZASNYSZ 4 sierpnia 2019


WROTKARSTWO SZYBKIE

OTWARTE MISTRZOSTWA PÓŁNOCNEGO MAZOWSZA
 

 1. Organizator:

Żyrardowskie Towarzystwo Cyklistów

kontakt: 96-300 Żyrardów, ul. Cieszyńska 5

e-mail: k.kwiatkowski1@poczta.onet.pl

tel: 601 287 932

Dyrektor Wyścigu: Wojciech Pawelec

 

 1. Cel zawodów:
 • wyłonienie Mistrza Północnego Mazowsza we wrotkarstwie szybkim w kategoriach wiekowych;
 • popularyzacja zdrowego trybu życia poprzez sport;
 • rozwój sportu rolkarskiego we wszystkich kategoriach wiekowych;
 • propagowanie regionów i miejsc przyjaznych rolkarstwu.

 

3. Termin i miejsce zawodów:

4 sierpnia 2019 r., Przasnysz.

 

4. Informacje:

www.ztc.pl – zakładka WYŚCIGI WROTKARSKIE.

 

5. Kategorie wiekowe:
 

Kobiety:

Kategoria ROLKI K2 : 18 - 29 lat (rocznik 2001-1990);

Kategoria ROLKI K3 : 30 - 39 lat (rocznik. 1989-1980);

Kategoria ROLKI K4 : 40 - 49 lat (rocznik 1979-1970);

Kategoria ROLKI K5 : 50 - 59 lat (rocznik 1969-1960);

Kategoria ROLKI K6 : 60 lat i więcej lat (rok ur. 1959 i wcześniejsze).

 

Mężczyźni:

Kategoria ROLKI M2 : 18 - 29 lat (rocznik 2001-1990);

Kategoria ROLKI M3 : 30 - 39 lat (rocznik. 1989-1980);

Kategoria ROLKI M4 : 40 - 49 lat (rocznik 1979-1970);

Kategoria ROLKI M5 : 50 - 59 lat (rocznik 1969-1960);

Kategoria ROLKI M6 : 60 lat i więcej lat (rok ur. 1959 i wcześniejsze).

 

 

6. Warunki uczestnictwa - zgłoszenia:

 • udział dla wszystkich rolkarzy
 • uczestnik musi spełnić następujące warunki:

a) do 31 lipca 2019 r. dokona prawidłowej rejestracji , tj:

I. wypełni kartę zgłoszeniową dostępną na stronie internetowej www.ztc.pl

II. w ciągu 7 dni od rejestracji uiści przelewem opłatę startową w wysokości 60 zł na konto Organizatora (opłatę należy wnieść najpóźniej do 31 lipca 2019).
III. Wysokość opłaty począwszy od 1 sierpnia wynosi 100zł


Dane do wpłaty:

Żyrardowskie Towarzystwo Cyklistów

96-300 Żyrardów, ul. Cieszyńska 5

Bank BGŻ - 64 2030 0045 1110 0000 0275 0940

Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie stawiły się na start lub nie ukończyły zawodów;

b) podczas dokonywania rejestracji do zawodów zaakceptuje następującą klauzulę:

 

„Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa oraz polityki prywatności i zgłaszam swoje uczestnictwo w ww. zawodach. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz publikowanie list startowych i wyników przez Żyrardowskie Towarzystwo Cyklistów z siedzibą w Żyrardowie w tym szczególnie do publikacji list startowych, wyników i komunikatów. Niniejsza deklaracja obowiązuje na wszystkich zawodach organizowanych przez Żyrardowskie Towarzystwo Cyklistów - ŻTC.”
Ten sam efekt uzyskujemy rejestrując się przez internet – zatwierdzając powyższą klauzulę w toku rejestracji na stronie www.ztc.pl .

Potwierdzeniem udziału w zawodach ŻTC BIKE RACE jest rejestracja, dokonanie opłaty wpisowego oraz start w danej edycji.

Każdy uczestnik jest zobowiązany do jazdy w kasku sztywnym. Kaski muszą być prawidłowo zapięte, tak aby zapewniały optymalną ochronę głowy przez cały czas. Kaski nie mogą posiadać daszków rowerowych.
 

7. Program zawodów, dystanse:

 • Biuro zawodów: Biuro Zawodów , start i meta na lotnisku w Przasnyszu przy siedzibie Aeroklubu Północnego Mazowsza - Sierakowo 56, 64-300 Przasnysz
 • odbiór numerów i zaczytywanie chipów odbywa się w Biurze Zawodów 4 sierpnia 2019 od godziny 12:00 do godziny 14:00.
 • start ostry wszystkich kategorii i na obu dystansach w jednej grupie o godz. 15:00;
 • dystanse:
  MARATON dystans: 37,2 km (4 okr. po 9,3 km)
  PÓŁMARATON dystans: 18,6 km (2 okr. po 9,3 km)
 • ceremonia dekoracji zwycięzców dla wszystkich kategorii rozpocznie się od godz. 17:00.

 

8. Sposób przeprowadzania imprezy:

 • pomiar czasu na dystansie biegu Maratonu i Półmaratonu, odbywać się będzie przy pomocy chipów
 • posiadanie chipa jest warunkiem wystartowania w zawodach oraz sklasyfikowania w komunikacie końcowym zawodów
 • w celu ustalenia prawidłowej kolejności zawodników obu biegów, na mecie zastosowany zostanie fotofinisz
 • przy przeprowadzaniu wyścigów będą obowiązywały przepisy PZSW;
 • trasa będzie oznakowana, na stałe zabezpieczona przez sędziów, ratowników medycznych i obsługę techniczną oraz porządkową;
 • WYNIKI – bezpośrednio po zakończeniu wyścigu w Biurze Zawodów publikowane będą wyniki pierwszych 5 uczestników w każdej kategorii.
 • Kompletne wyniki dotyczące wszystkich uczestników opublikowane zostaną w ciągu 24 godzin na stronie www.ztc.pl, w zakładce WYNIKI. Będą to wyniki wstępne – każdy uczestnik może wnieść reklamację w ciągu 48 godzin, licząc od czasu publikacji wyników. Po tym czasie i wprowadzeniu uznanych korekt, wyniki stają się wynikami ostatecznymi i nie podlegają dalszym reklamacjom.

9. Świadczenia dla zawodników:

W ramach wpisowego zawodnik otrzymuje:
prawo udziału w zawodach, przejazd oznakowaną i zabezpieczoną trasą;
obsługę sędziowską (pełne wyniki będą dostępne na stronie internetowej Organizatora);
serwis foto (fotografie będą dostępne na stronie internetowej Organizatora);
zabezpieczenie medyczne;
posiłek regeneracyjny.

 

10. Kontrola antydopingowa:
 

podczas wyścigu obowiązują przepisy antydopingowe PZSW.

 

11. Ruch drogowy:
 

 • Wyścig będzie się odbywać przy zamkniętym ruchu drogowym.
 • organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie powstałe z winy uczestników wyścigów.

 

12. Nagrody:

• nagrody przysługują osobom klasyfikowanym według czasu brutto

• klasyfikacja będzie prowadzona osobno dla kobiet i mężczyzn

• nagradzamy pucharami:

- miejsca I-III na dystansie MARATON – w kat. Open Kobiet i Open Mężczyzn

- miejsca I-III na dystansie PÓŁMARATON – w kat. Open Kobiet i Open Mężczyzn

• ponadto nagradzamy pucharami I miejsca w każdej kategorii wiekowej na obu dystansach
• zawodnicy, którzy zajęli pierwsze trzy miejsca w kategorii Open Kobiet i Open Mężczyzn, nie będą brani pod uwagę przy dekoracji poszczególnych kategorii wiekowych

• wśród uczestników zostaną rozlosowane upominki ufundowane przez sponsorów

 

13. Ceremonia dekoracji:

trofea będą wręczane wyłącznie na podium podczas oficjalnej ceremonii dekoracji zwycięzców. Organizator zwraca się z prośbą o występowanie na podium w strojach sportowych, klubowych lub reprezentacyjnych.

 

14. Kary:

w zakresie kar obowiązują Przepisy Sportowe PZSW.

 

15. Pomoc techniczna:

po trasie wyścigu nie mogą poruszać się żadne pojazdy pomocy technicznej obsługujące poszczególnych zawodników. Pomoc techniczna udzielana jest w dowolnym punkcie trasy, jedynie przez pojazdy techniczne Organizatora bądź wyznaczone osoby ze stałych punktów. Dopuszcza się pomoc techniczną pomiędzy zawodnikami.

 

16. Protesty:

protesty do Sędziego Głównego zawodów można składać w formie pisemnej w czasie trwania zawodów.

 

17. Informacje dodatkowe:

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich;
 • każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność;
 • każdy uczestnik ma obowiązek zamontować numery startowe zgodnie z zaleceniem Organizatora, brak lub nieczytelny numer startowy oznacza bezwzględną dyskwalifikację;
 • używać można jedynie oficjalnych numerów startowych;
 • osoby bez numerów startowych mają zakaz poruszania się po trasie wyścigu, w przeciwnym razie będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną;
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów;
 • organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie powstałe z winy uczestników wyścigu;
 • wyścig odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne;
 • po zakończeniu wyścigu obowiązuje zakaz pozostawania z chipami w strefie mety w odległości mniejszej niż 30 metrów od anten pomiarowych;
 • wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy wyścigu i szczególną troskę o środowisko naturalne;
 • w przypadku rezygnacji z udziału w imprezie wpisowe nie podlega zwrotowi;
 • uczestnik wyścigu wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu prawidłowej obsługi zawodów;
 • Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian (aktualny regulamin jest dostępny na stronie internetowej cyklu oraz w siedzibie Organizatora);

 

21. Informacja o szpitalach:

najbliższy szpital:

Szpital im. dr Wojciecha Oczko w Przasnyszu
ul.Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel. 29 753 43 00