REGULAMIN
BIEGÓW ULICZNYCH
z cyklu „….W BIEGU”
I Cele:
- popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy czynnego wypoczynku i aktywności ruchowej
- promocja Miasta Rawy Mazowieckiej i Miasta Żyrardów jako miejsc przyjaznych sportowcom
II Organizator:
Żyrardowskie Towarzystwo Cyklistów ŻTC
96-300 Żyrardów, ul. Cieszyńska 5

www.ztc.pl
III Terminy i miejsca:
Rawa Mazowiecka 28 kwietnia – niedziela - Baza – OSiR ul. Tatar1
Żyrardów 1 września niedziela - Baza Kąpielisko ZALEW ŻYRARDOWSKI ul. Świerkowa
IV Uczestnicy:
W Biegu Głównym mogą brać udział zawodnicy , którzy ukończyli 18 rok życia / rocznik 1999/ , niezależnie od miejsca zamieszkania.
V Kategorie

Kobiece

Kategoria K 20 : 18 - 29 lat (roczniki 2001-1990)

Kategoria K 30 : 30 - 39 lat (roczniki 1989-1980)

Kategoria K 40 : 40 – 49 lat (roczniki 1979-1970)

Kategoria K 50 : 50 – 59 lat (roczniki 1969-1960)

Kategoria K 60 : 60 – 69 lat (roczniki 1959- 1950)

Kategoria K 70+ : 70 lat i więcej (roczniki 1949 i wcześniejsze)

męskie

Kategoria M 20 : 18 - 29 lat (roczniki 2001-1990)

Kategoria M 30 : 30 - 39 lat (roczniki 1989-1980)

Kategoria M 40 : 40 – 49 lat (roczniki 1979-1970)

Kategoria M 50 : 50 – 59 lat (roczniki 1969-1960)

Kategoria M 60 : 60 – 69 lat (roczniki 1959- 1950)

Kategoria M 70+ : 70 lat i więcej (roczniki 1949 i wcześniejsze)

Kategorie wiekowe młodzieży startującej w "RAWA W BIEGU"
K 16: (2003-2002) od 16 do 17 roku życia
M 16: (2003-2002) od 16 do 17 roku życia
Uczestnicy startujący w kat. K16 i M16 mogą się rejestrować do startu jedynie w dniu imprezy w BIURZE ZAWODÓW
i nie ponoszą kosztów opłaty startowej.

VI Warunki uczestnictwa:
Warunkiem udziału w imprezie jest:
- zgłoszenie internetowe (lub osobiste w dniu zawodów) do udziału w zawodach oraz uiszczenie opłaty startowej (patrz pkt. IX Regulaminu)
- czytelny podpis na Karcie Zgłoszeniowej przed pierwszym startem w ŻTC BIKE RACE 2018 „… W BIEGU”, w którym zawodnik będzie brał udział, pod następującą klauzulą:
„Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w ww. zawodach. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Żyrardowskie Towarzystwo Cyklistów z siedzibą w Żyrardowie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883). Niniejsza deklaracja obowiązuje na wszystkich edycjach cyklu.”
Ten sam efekt uzyskujemy rejestrując się przez internet – zatwierdzając powyższą klauzulę w toku rejestracji na stronie www.ztc.pl .
VII Strona sportowa:
- nad poprawnością strony sportowej czuwa Sędzia Główny,
- w czasie biegu zawodnik nie może korzystać z pomocy innych osób pod karą dyskwalifikacji. Skracanie trasy także doprowadzi do dyskwalifikacji zawodnika.
VIII Strona medyczna:
- wszystkich uczestników imprezy obowiązuje posiadanie aktualnych badań lekarskich.
- Osoby dorosłe mogą wystartować na własną odpowiedzialność wypełniając stosowny formularz w obecności sędziego po okazaniu dokumentu tożsamości Za osoby nieletnie podpis składa rodzic lub prawny opiekun w obecności sędziego po okazaniu dokumentów tożsamości obojga.
- organizator zapewnia opiekę lekarską od rozpoczęcia do zakończenia zawodów.
- w przypadkach uzasadnionych Lekarz Zawodów ma prawo nie dopuścić zawodnika do udziału w imprezie .
IX Strona finansowa - opłata startowa
- 40 zł - dla wszystkich uczestników, startujących w Rawie Mazowieckiej, którzy zarejestrują się do dnia 20 kwietnia 2019 i do tego terminu wpłacą wpisowe za start w Rawie Maz., w tej opłacie jest numer startowy z chipami i wręczany na mecie medal za ukończenie biegu.
- 40 zł - dla wszystkich uczestników, startujących w Żyrardowie, którzy zarejestrują się do dnia 20 sierpnia 2019 i do tego terminu wpłacą wpisowe za start w Żyrardowie, w tej opłacie jest numer startowy z chipami i wręczany na mecie medal za ukończenie biegu.

- 60zł - dla wszystkich pozostałych (można się rejestrować nawet w dniu zawodów) ;

Wpłaty prosimy kierować na nr konta: 68 1160 2202 0000 0002 8716 9050
z dopiskiem RAWA W BIEGU 2019 za bieg w Rawie Mazowieckiej lub ŻYRARDÓW W BIEGU 2019 za bieg w Żyrardowie
Opłata startowa nie podlega zwrotowi
X Zgłoszenia:
Rejestracji dokonujemy na stronie www.ztc.pl
w zakładce BIEGIULICZNE >LISTA STARTOWA / ZAPISY<
Informacje o biegu:
Telefoniczne - 607626723
Mailowe: ztc@onet.eu
lub na KONTAKT na stronie organizatora ŻTC
XI Nagrody:
Bieg Główny - trzech pierwszych zawodników i zawodniczek oraz w kategoriach wiekowych zwycięzcy
XII Postanowienia końcowe:
- Bieg odbędzie się bez względu na pogodę,
- biegiem kieruje Sędzia Główny, który decyduje w sprawach organizacyjnych oraz w sprawach spornych,
- dostarczone przez organizatora numery startowe należy umieścić z przodu na odzieży wierzchniej w sposób umożliwiający odczytanie numeru startowego przez cały czas trwania biegu, nieczytelny numer startowy lub umieszczony w innym miejscu może być podstawą do dyskwalifikacji,
- organizator zabezpiecza szatnie do przebrania się w strój sportowy ale nie odpowiada za rzeczy zagubione lub pozostawione przez zawodników,
- organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu,
- o sprawach nie objętych regulaminem decyduje Organizator.

Program w dniu zawodów:
RAWA MAZOWIECKA - ŻYRARDÓW
8.00 – 9.00 Weryfikacja i wydawanie numerów i ewentualne zapisy.
10.00 - Start Biegu Głównego - 10000m
12.30 - Ceremonia wręczenie nagród Biegu Głównego

POLITYKA PRYWATNOŚCI